Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu

Thông tin thủ tục hành chính Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cách thực hiện thủ tục hành chính Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Trình tự thực hiện

Bước 1:

Trường hợp cần làm rõ HSMT thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây: – Gửi văn bản làm rõ cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu – Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu; * Đối với nội dung HSYC, việc làm rõ tiến hành bằng văn bản.

 Điều kiện thực hiện Nội dung Văn bản quy định

Đáp ứng các quy định về làm rõ nêu tại Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5. Làm rõ hồ sơ dự thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6. Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7. Làm rõ hồ sơ dự thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8. Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9. Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10. Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lược đồ Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Làm Rõ Hsdt Sau Thời Hạn Bên Mời Thầu Yêu Cầu

(BĐT) – Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu.

Nhà thầu X tham dự một gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A làm bên mời thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Nhà thầu X, ngày 5/9/2024, Bên mời thầu đã phát hành văn bản yêu cầu Nhà thầu X làm rõ HSDT. Văn bản này nêu rõ: “Trong vòng 3 ngày làm việc (từ ngày 5/9/2024 đến hết ngày 7/9/2024), Nhà thầu X phải có văn bản gửi Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nếu sau 3 ngày nêu trên, Nhà thầu X không có công văn phản hồi thì HSDT của Nhà thầu X được coi là không đáp ứng yêu cầu của HSMT và bị loại”.

Do trong thời hạn 3 ngày làm việc nêu trên Nhà thầu X chưa chuẩn bị kịp nội dung làm rõ HSDT nên chỉ nộp một phần tài liệu làm rõ HSDT, đến ngày thứ 4 nhà thầu này mới nộp đủ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu. Bên mời thầu đã nhận được văn bản làm rõ HSDT kèm theo các tài liệu cần thiết để làm rõ HSDT của Nhà thầu X vào ngày 8/9/2024 và thời điểm này vẫn đang trong quá trình đánh giá HSDT của gói thầu đó.

Hỏi: Bên mời thầu phải tiếp nhận và xử lý tài liệu làm rõ HSDT của Nhà thầu X như thế nào để phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu?

Trả lời: Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.

Bên mời thầu cần lưu ý quy định về thời gian dành cho nhà thầu làm rõ HSDT phù hợp, tránh tình trạng quy định thời gian làm rõ HSDT quá ngắn, không phù hợp, dẫn đến nhà thầu không thể thu thập, chuẩn bị đủ tài liệu để làm rõ HSDT theo đúng thời hạn bên mời thầu yêu cầu. Trường hợp nhà thầu nộp bổ sung tài liệu làm rõ HSDT sau thời hạn mà bên mời thầu yêu cầu nhưng vẫn đang trong quá trình đánh giá HSDT thì bên mời thầu vẫn phải tiếp nhận, xem xét và đánh giá các tài liệu do nhà thầu bổ sung, làm rõ để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Trong trường hợp nêu trên, Nhà thầu X nộp bổ sung tài liệu làm rõ HSDT sau thời hạn mà Bên mời thầu yêu cầu nhưng vẫn trong quá trình đánh giá HSDT thì Bên mời thầu vẫn phải tiếp nhận, xem xét và đánh giá để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Yêu Cầu Về Thời Gian Làm Rõ Hsdt Đối Với Nhà Thầu

Hỏi: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), căn cứ hồ sơ mời thầu (HSMT), bên mời thầu muốn làm rõ HSDT nên phát hành văn bản và yêu cầu trong thời gian 3 ngày nhà thầu phải có công văn phản hồi, nếu sau 3 ngày không có công văn phản hồi thì hồ sơ được coi là không đáp ứng yêu cầu của HSMT và bị loại như thế có đúng không?

Trả lời:

Việc bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT trong quá trình đánh giá HSDT là được phép nhằm có đầy đủ cơ sở, căn cứ để kết luận về sự đáp ứng của HSDT đối với HSMT. Quy định về nội dung này được nêu ở Điều 36 (Luật Đấu thầu), Nghị định 85/2009/NĐ-CP (NĐ85) và trong các mẫu HSMT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành kèm theo Thông tư. Theo đó, việc làm rõ HSDT cần đạt được các yêu cầu sau:

– Đảm bảo không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT, không thay đổi giá dự thầu.

– Chỉ được bổ sung tài liệu nhằm chứng minh: tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

– Nội dung làm rõ HSDT thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT.

– Trường hợp quá thời hạn làm rõ HSDT mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật.

Trong số các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) để loại bỏ HSDT nêu trong NĐ85 và trong mẫu HSMT không bao gồm trường hợp khi bên mời thầu không nhận được văn bản của nhà thầu làm rõ HSDT theo thời gian yêu cầu của bên mời thầu.

Trở lại tình huống này thấy rằng, việc bên mời thầu có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT trong vòng 3 ngày (được hiểu rằng kể từ ngày nhà thầu nhận được văn bản yêu cầu) là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành về đấu thầu. Tuy nhiên, yêu cầu rằng “nếu nhà thầu không có văn bản làm rõ trong vòng 3 ngày thì sẽ bị kết luận là không đáp ứng HSMT và bị loại” thì lại là một việc cần được phân tích thêm, cụ thể:

2. Việc nhà thầu được yêu cầu làm rõ HSDT là nhằm tạo thêm cơ hội cho nhà thầu để được đánh giá một cách đầy đủ, chính xác và cũng tạo điều kiện cho bên mời thầu không hiểu sai HSDT, không bỏ sót nhà thầu tiềm năng. Do vậy, trường hợp nhà thầu không thực hiện yêu cầu làm rõ HSDT của bên mời thầu thì đây là sự thiệt thòi của nhà thầu. Trong HSMT đã có quy định: “Quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành”. Vậy xử lý thế nào? Thực ra hành vi không thực hiện việc làm rõ HSDT của nhà thầu chỉ gây thiệt hại cho chính nhà thầu, cũng chẳng phải là một hành vi tiêu cực, tham nhũng, móc ngoặc… nên chẳng có gì để mà xử lý. Chỉ có điều nhà thầu được quyền làm rõ HSDT để người “chấm thầu” hiểu rõ, hiểu đầy đủ “bài dự thi” của mình, mà nhà thầu lại không tận dụng thì thiệt. Khi đó cách xử lý bình thường là bên mời thầu đánh giá HSDT của nhà thầu này dựa trên HSDT đã nộp và những thông tin theo chủ quan của bên mời thầu.

Tóm lại, đối với trường hợp nêu trên thì trong thư yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT không nên viết như đã trình bày. Nên viết: “Trường hợp nhà thầu không có công văn phản hồi trong vòng 3 ngày (kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu của bên mời thầu) thì bên mời thầu thực hiện việc đánh giá dựa trên HSDT đã nộp”. Điều này cũng tương tự như nhà thầu có công văn phản hồi rằng: “Chúng tôi (nhà thầu) thấy rằng không có gì phải làm rõ HSDT đã nộp”, nghĩa là nhà thầu chấp nhận giữ nguyên HSDT như đã nộp.

Nhà Thầu Được Tự Gửi Văn Bản Làm Rõ Về Năng Lực, Kinh Nghiệm Của Mình Mà Không Cần Có Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Từ Bên Mời Thầu

Thông tin thủ tục hành chính Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cách thực hiện thủ tục hành chính Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Trình tự thực hiện

Bước 1:

Trong khoảng thời gian theo quy định tại HSMT, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép tự gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình

Bước 2:

Bên mời thầu tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT

Bước 3:

Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax

 Điều kiện thực hiện Nội dung Văn bản quy định

Chưa có văn bản!

Tài liệu phải gửi đến bên mời thầu trong khoảng thời gian được phép gửi văn bản làm rõ

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Văn bản căn cứ pháp lý  Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu Sau Thời Hạn Bên Mời Thầu Yêu Cầu

Nhà thầu X tham dự một gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A làm bên mời thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Nhà thầu X, ngày 5/9/2024, Bên mời thầu đã phát hành văn bản yêu cầu Nhà thầu X làm rõ HSDT. Văn bản này nêu rõ: “Trong vòng 3 ngày làm việc (từ ngày 5/9/2024 đến hết ngày 7/9/2024), Nhà thầu X phải có văn bản gửi Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nếu sau 3 ngày nêu trên, Nhà thầu X không có công văn phản hồi thì HSDT của Nhà thầu X được coi là không đáp ứng yêu cầu của HSMT và bị loại”.

Do trong thời hạn 3 ngày làm việc nêu trên Nhà thầu X chưa chuẩn bị kịp nội dung làm rõ HSDT nên chỉ nộp một phần tài liệu làm rõ HSDT, đến ngày thứ 4 nhà thầu này mới nộp đủ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu. Bên mời thầu đã nhận được văn bản làm rõ HSDT kèm theo các tài liệu cần thiết để làm rõ HSDT của Nhà thầu X vào ngày 8/9/2024 và thời điểm này vẫn đang trong quá trình đánh giá HSDT của gói thầu đó.

Hỏi: Bên mời thầu phải tiếp nhận và xử lý tài liệu làm rõ HSDT của Nhà thầu X như thế nào để phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu?

Trả lời: Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.

Bên mời thầu cần lưu ý quy định về thời gian dành cho nhà thầu làm rõ HSDT phù hợp, tránh tình trạng quy định thời gian làm rõ HSDT quá ngắn, không phù hợp, dẫn đến nhà thầu không thể thu thập, chuẩn bị đủ tài liệu để làm rõ HSDT theo đúng thời hạn bên mời thầu yêu cầu. Trường hợp nhà thầu nộp bổ sung tài liệu làm rõ HSDT sau thời hạn mà bên mời thầu yêu cầu nhưng vẫn đang trong quá trình đánh giá HSDT thì bên mời thầu vẫn phải tiếp nhận, xem xét và đánh giá các tài liệu do nhà thầu bổ sung, làm rõ để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Trong trường hợp nêu trên, Nhà thầu X nộp bổ sung tài liệu làm rõ HSDT sau thời hạn mà Bên mời thầu yêu cầu nhưng vẫn trong quá trình đánh giá HSDT thì Bên mời thầu vẫn phải tiếp nhận, xem xét và đánh giá để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu.