Về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)

--- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Tại Tổng Cục An Ninh
 • Mẫu Kế Hoạch Hành Động Toàn Khóa Theo Nqtw4
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa 12 Đến Từng Cán Bộ, Đảng Viên Cand
 • Cand Gương Mẫu, Đi Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 (Khóa 12)
 • Hội Nghị Toàn Quốc Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 Của Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không chỉ đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, mà còn trực tiếp quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

  Nhìn lại lịch sử hơn 87 năm qua kể từ ngày được thành lập, Đảng ta đặc biệt quan tâm và luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng luôn đi đôi với nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng. Theo đó, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời công tác xây dựng Đảng. Xây dựng gắn liền với chỉnh đốn Đảng là yêu cầu khách quan, là việc làm thường xuyên của một chính đảng cách mạng và được thực hiện trong mọi giai đoạn lịch sử. Bởi vậy, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức một cách đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để từ đó chủ động học tập, nghiên cứu, nắm chắc nội dung cốt lõi của nghị quyết, triển khai linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn ở cấp ủy, tổ chức đảng, ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhận thức đúng yêu cầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng giúp cho từng cán bộ, đảng viên đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Điểm mới và cũng là những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đã chỉ ra một cách có hệ thống 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết cũng nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của các biểu hiện nêu trên không chỉ đối với công tác xây dựng Đảng, mà nếu không sớm được khắc phục, sửa chữa, ngăn chặn còn là rào cản trong tiến trình phát triển của đất nước và dân tộc.

  Không chỉ nêu rõ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng; trong đó tập trung vào 16 nguyên nhân chủ quan. Nghị quyết cũng xác định rất đầy đủ 4 nhóm giải pháp trong triển khai thực hiện. 4 nhóm giải pháp được Trung ương xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vừa có tính kế thừa kết quả, kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, vừa có bước phát triển phù hợp với yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta trong giai đoạn mới; trong đó tập trung ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; trong nội bộ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

  Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tuy thời gian triển khai thực hiện nghị quyết chưa nhiều, nhưng thực sự đã có những tác động tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều vấn đề bức xúc của xã hội, của nhân dân đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo; nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

  Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trước hết, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải chủ động nghiên cứu, đánh giá, phân tích sát thực, cụ thể tình hình; trên cơ sở những nội dung của nghị quyết để có những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả. Theo đó, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt coi trọng việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là giải pháp quan trọng hàng đầu để từng cấp ủy, tổ chức đảng nhận diện đúng, đánh giá sát thực tình hình, từ đó có cách sửa chữa, khắc phục hiệu quả. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Một đảng mà không tự nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là “một đảng hỏng”. Vì vậy, nhận thức, thấy rõ khuyết điểm, thấy rõ những hạn chế yếu kém trong nội bộ từng cấp ủy, tổ chức đảng và có quyết tâm, giải pháp sửa chữa khuyết điểm sẽ không làm cho Đảng yếu đi, mà làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, trong sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được thực hiện đúng theo phương châm: Nói thẳng, nói hết, trên tinh thần đồng chí, đồng đội, tất cả vì nhiệm vụ chung, vì sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Kiên quyết khắc phục tình trạng lợi dụng kiểm điểm tự phê bình và phê bình để hạ thấp uy tín cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ, bè cánh. Nếu mục đích, động cơ việc tổ chức kiểm điểm không trong sáng, không vì sự nghiệp phát triển chung của dân tộc, của đất nước sẽ là rất nguy hại, ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Một vấn đề nữa cũng cần nhấn mạnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là từng cấp ủy, tổ chức đảng phải dựa chắc vào quần chúng nhân dân. Vì vậy, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cùng với việc xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể nội dung, biện pháp thực hiện, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia ý kiến để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, từng cấp ủy, tổ chức đảng công khai các chủ trương, biện pháp trong tổ chức thực hiện để quần chúng nhân dân giám sát kết quả thực hiện. Thực tiễn lịch sử hơn 87 năm qua, nhờ phát huy tốt sức mạnh của nhân dân, biết dựa vào dân nên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải được xác định là công việc thường xuyên, hằng ngày của từng cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn; tuyệt đối tránh tình trạng: Nói thì hay, làm thì kém hiệu quả; hoặc chỉ nói mà không làm, hoặc làm cho xong chuyện. Bởi trên thực tế, việc nói nhiều, làm ít là một thực trạng rất đáng bàn trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thời gian qua. Nghị quyết của Đảng rất đúng, rất trúng, rất sát thực với tình hình của đất nước, nhưng chậm đi vào cuộc sống, hoặc chưa phát huy hết hiệu quả, một phần quan trọng xuất phát từ nguyên nhân: Nói nhiều, làm ít của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

  Theo LÊ LONG KHÁNH/qdnd.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xii) Gắn Với Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết Tw 4, Toàn Văn Nghị Quyết Tw 4
 • Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: Chống Hiện Tượng Co Cụm, Chạy Chức Chạy Quyền
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05 Tại Bộ Tn&mt
 • Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Gắn Với Thực Hiện Chỉ Thị Số 05
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Toàn Quốc Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xii)
 • Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Kết Quả Bước Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Ở Đảng Bộ Thành Phố Nam Định
 • Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Nhìn Lại 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii Của Đảng
 • Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 / 10 / 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khoá XII ); Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ C hính trị ; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 04/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ , Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ(sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện sát đúng, có hiệu quả. Từ đó, từng cấp uỷ, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

  3. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Phát huy vai trò của cán bộ, viên chức và người học trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, nhắc nhở, xử lý kỷ luật những nơi làm đối phó, chất lượng kiểm điểm không đảm bảo.

  4. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch, Chương trình hành động đồng bộ, hiệu quả cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy Nghệ An, của Đảng ủy Trường; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề mà dư luận và cán bộ, đảng viên và người học quan tâm.

  II. NỘI DUNG 1. Chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 1.1. Nội dung quán triệt

  – Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của cấp trên và cấp mình.

  1.2. Báo cáo viên

  Đồng chí Bí thư cấp ủy, trưởng các đơn vị, đoàn thể trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04; phân công các đồng chí cấp ủy viên quán triệt Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

  1.3. Thời gian

  – Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ: Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 trước ngày 12/2/2017.

  Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng bộ và cán bộ, viên chức và người học.

  2. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

  Ngay sau hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của cấp trên, cấp ủy các cấp căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trong đó xác định rõ: những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; phân công chỉ đạo; đơn vị, bộ phận chủ trì tham mưu, phối hợp và chỉ rõ thời gian, tiến độ hoàn thành.

  Thời gian hoàn thành:

  – Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường: trước 12/2/2017.

  3. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết

  Nội dung kiểm điểm thực hiện theo Công văn số 1825-CV/BTCTW ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra trong Nghị quyết số 04 để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và phê bình. Gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục.

  3.1. Chuẩn bị kiểm điểm

  – Đối tượng: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ; Tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường phải tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

  – Đối tượng: Tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường đều phải kiểm điểm trước chi bộ nơi sinh hoạt.

  – Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tập thể lãnh đạo cao nhất mà mình tham gia, cụ thể:

  + Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành chi bộ.

  – Nội dung kiểm điểm: Bản kiểm điểm cá nhân cần đối chiếu với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời, phê bình cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng.

  3.2. Gợi ý và lấy ý kiến góp ý kiểm điểm

  – Ở những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu báo cáo giải trình.

  – Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thành lập các tổ công tác tham dự và chỉ đạo việc kiểm điểm.

  – Tuỳ tình hình và điều kiện cụ thể, trước khi kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành các đoàn thể cùng cấp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

  3.3. Tổ chức kiểm điểm

  – Tiến hành kiểm điểm phải theo trình tự từ trên xuống dưới, cuối cùng là kiểm điểm ở chi bộ.

  – Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; xong kiểm điểm tập thể chủ trì kết luận, biểu quyết có hay không những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phần kiểm điểm cá nhân: người đứng đầu kiểm điểm trước (do một đồng chí cấp phó chủ trì kiểm điểm người đứng đầu), sau đó người đứng đầu chủ trì kiểm điểm các đồng chí còn lại và kết luận có hay không những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đối với từng đồng chí.

  – Tổ công tác của cấp ủy cấp trên đánh giá, nhận xét công tác chuẩn bị, chất lượng kiểm điểm và dự kiến kết luận việc kiểm điểm tập thể, cá nhân “Đạt yêu cầu” hay “Chưa đạt yêu cầu”. Những tập thể, cá nhân kiểm điểm chưa đạt yêu cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức lại hội nghị kiểm điểm.

  – Trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện tập thể hoặc cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mức độ nghiêm trọng trở lên thì dừng việc kiểm điểm để kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ và xử lý kịp thời theo quy định.

  – Sau kiểm điểm: Tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp trên trực tiếp.

  3.4. Thời gian kiểm điểm

  Hoàn thành kiểm điểm trong tháng 02/2017

  3.2.2. Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường

  3.2.3. Hồ sơ, báo cáo sau kiểm điểm

  Sau kiểm điểm 07 ngày làm việc, cấp ủy hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp bao gồm:

  – Báo cáo kiểm điểm tập thể (kèm theo kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm);

  – Bản kiểm điểm cá nhân (kèm theo kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm);

  – Tổng hợp ý kiến góp ý vào báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và từng cá nhân.

  4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết

  – Bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường và cấp ủy các cấp.

  – Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý vi phạm và công khai kết quả.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, bí thư cấp uỷ các cấp; trưởng các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị và trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở đơn vị mình.

  2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 4 để sử dụng ở các cấp. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chỉ đạo Ban Biên tập website Trường tuyên truyền nội dung Nghị quyết Trung ương 4 bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

  3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; tham mưu thành lập Bộ phận thường trực (thành phần gồm các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy), Tổ giúp việc Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (thành phần gồm Trưởng các ban của Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Đảng ủy và đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy làm Tổ trưởng) và các tổ công tác chỉ đạo kiểm điểm ở các đơn vị do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường được phân công phụ trách làm Tổ trưởng; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu việc sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

  4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với các ban của Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy tham mưu gợi ý kiểm điểm cho các tập thể, cá nhân. Sau kiểm điểm tổng hợp kết quả giải trình các nội dung được gợi ý kiểm điểm báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

  6. Các cấp uỷ, tổ chức đảng căn cứ vào nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị mình, chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phân công lãnh đạo chỉ đạo và dự kiểm điểm với cấp dưới nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt.

  7. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, phân loại cuối năm.

  8. Hằng năm, gắn với kiểm điểm cuối năm để sơ kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

  --- Bài cũ hơn ---

 • 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Hiệu Quả
 • Bvpl: Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Và Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị
 • Gắn Việc Thực Hiện Chỉ Thị Số 05 Và Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa 12) Với Phong Trào Thi Đua Quyết Thắng
 • Tiếp Tục Thực Hiện Hiệu Quả Chỉ Thị 05
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii

  --- Bài mới hơn ---

 • “tự Soi, Tự Sửa” Để Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Các Biểu Hiện Suy Thoái
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 4 Mới Bai Thu Hoach Nqtw 4 Phong Doc
 • 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khoá Xii
 • “công An Nhân Dân Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii”
 • Học tập và làm theo

  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), của ĐảngNăm 2022

  Họ và tên: Lê Hồng Thái

  Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………………….

  Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Nhân viên y tế trường học

  Hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ TH C Nhơn Mỹ thuộc Đảng ủy xã Nhơn Mỹ

  Sau khi học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) Chuyên đề toàn khóa năm 2022 “Những nội dung cơn bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh”

  Bản thân xây dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng năm 2022 với những nội dung sau:

  1. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (Chuyên đề toàn khóa năm 2022 “Những nội dung cơn bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh”)

  (Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, đăng ký việc làm theo phù hợp với đặc thù công tác của đơn vị và nhiệm vụ cấp uỷ, chi Đảng bộ giao cho cá nhân).

  – Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên mon nghiệp vụ, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và nhân dân.

  – Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được Ban giám hiệu phân công.

  – Làm tròn trách nhiệm nhân viên y tế theo đúng lương tâm của người thầy thuốc.

  (Những cam kết của bản thân về ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

  2. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng

  – Kiên quyết đấu tranh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi một số thành phần có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết cơ quan, các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà học sinh và người khác.

  – Tích cực tham gia xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực.

  – Chấp hành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  (Nêu những biện pháp cụ thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm theo đã nêu ở trên)

  3. Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân

  – Bản thân tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

  – Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo để đạt kết quả tốt nhất.

  – Nói đúng, làm đúng với công việc, đúng lương tâm, đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị Số 05
 • Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, Những Biểu Hiện “tự Diễn Biến”, “tự Chuyển Hóa” Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bàn Giải Pháp Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Và Cải Cách Hành Chính
 • Nhiều Cách Làm Hiệu Quả Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Chỉ Thị Của Bộ Chính Trị Về Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Bản Cam Kết Và Kế Oạch Cá Nhân Nghị Quyết Tw4
 • Tiếp Tục Là Các Luận Điệu Xuyên Tạc Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii
 • STO – Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy Sóc Trăng đã xây dựng chương trình hành động cụ thể và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nghị quyết. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, thể hiện ý thức tự nhận diện các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đề ra hướng khắc phục, từng bước nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

  Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngoài tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy còn quan tâm chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đi đôi với kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

  Theo Phó Bí thư Thành ủy Sóc Trăng Nguyễn Tuấn Thành, Thành ủy đã nhận diện trong Đảng bộ thành phố có 6 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 3 biểu hiện về đạo đức, lối sống. Trước thực trạng đó, Thành ủy tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo đảng viên viết bài thu hoạch, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân phải đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, phân công ủy viên Ban Thường vụ theo dõi, giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả mang lại cao nhất.

  Đồng chí Nguyễn Tuấn Thành cho biết thêm, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ thành phố cũng còn hạn chế là một số đơn vị chưa nhận diện đầy đủ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nên chưa có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả… Những hạn chế này sẽ được Ban Thường vụ nghiên cứu có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Điểm Đảng Viên 2022 Gắn Với Thực Hiện Nq Tw4+Chỉ Thị 05
 • 4 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng Và Chỉnh Đốn Đảng
 • Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 (Khóa X) Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2022
 • Nhìn Lại 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về “chiến Lược Biển Việt Nam”
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Ðảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỳ Sơn Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)
 • Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Của Tập Thể Và Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)
 • Bổ Sung Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): Xác Định Rõ Những Biểu Hiện Suy Thoái
 • Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Thời gian qua, một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc nêu gương trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Thực tiễn hoạt động ở hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn cho thấy, khi người đứng đầu quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có cơ chế giám sát chặt chẽ thì hiệu quả, trách nhiệm đối với công việc được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn có những hạn chế cần được nhanh chóng khắc phục.

  Bài 1: Những cách làm sáng tạo

  Bắc Kạn và Cao Bằng là hai tỉnh có những nét tương đồng về văn hóa. Thời gian qua, hai tỉnh đã tập trung thực hiện việc nêu gương trách nhiệm người đứng đầu. Dù mỗi tỉnh có những cách làm riêng nhưng đều mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác.

  Mạnh dạn, nỗ lực triển khai

  Tại tỉnh Cao Bằng, các quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của T.Ư được Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng Quy định số 2150-QÐ/TU với bảy nội dung nêu gương. Khâu đột phá được xác định, đó là: người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn một đến hai việc khó, đột phá để thực hiện theo phương châm không “đẩy” việc khó cho cấp dưới, giải quyết việc khó hiệu quả và nhân rộng tinh thần nỗ lực phát triển nhanh, bền vững.

  Ðể việc thực hiện đi vào thực chất, chiều sâu, Tỉnh ủy Cao Bằng thành lập đoàn kiểm tra những người đứng đầu của các đơn vị, địa phương. Tỉnh ủy gắn thực hiện quy định nêu gương, nhận việc khó, đột phá với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng Hà Ngọc Giáp chia sẻ, kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 đã thể hiện hiệu quả của việc thực hiện chủ trương này, công tác đánh giá cán bộ đã thực chất hơn. Trong số 128 cá nhân, chỉ có năm đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đồng chí xếp loại không hoàn thành, điều mà trước đây chưa có.

  Bắc Kạn là một trong những tỉnh đầu tiên ban hành và thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Quy định số 01). Tỉnh quy định bốn trách nhiệm của bản thân và bảy trách nhiệm quản lý điều hành đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Việc xử lý trách nhiệm được quy định bằng các chế tài cụ thể. Tỉnh không bổ nhiệm lại; bố trí chức vụ thấp hơn hoặc khuyến khích từ chức, miễn nhiệm chức vụ; điều chuyển công tác đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, nếu để có đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết tồn đọng, kéo dài, vượt cấp gây bức xúc; để vợ (chồng), con tham gia những việc làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân; xử lý không nghiêm minh hoặc bao che sai phạm của cấp dưới… Việc xem xét xử lý trách nhiệm được thực hiện hằng năm, hoặc ngay sau khi có kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

  Ðồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết, mục tiêu lớn nhất của Quy định số 01 là giáo dục, răn đe, phòng ngừa, thay đổi cung cách làm việc vốn đâu đó còn trì trệ, bảo thủ, lối mòn nhưng vẫn bảo đảm có tình, có lý. Thí dụ, nếu người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu chậm triển khai công việc được giao sẽ bị nhắc nhở lần một. Nếu nhắc nhở lần hai sẽ coi như “thẻ vàng”, nhắc nhở lần ba chắc chắn sẽ xem xét áp dụng theo chế tài tại Quy định số 01. Song hành với Quy định số 01, tỉnh ban hành kế hoạch kiểm điểm tự soi, tự sửa; cụ thể hóa hơn 100 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu soi vào để tự sửa. Tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, coi đây là giải pháp lâu dài để có “đầu vào” cán bộ quy hoạch người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu chất lượng ngay từ bước đầu.

  Tạo chuyển biến, hiệu quả rõ nét

  Hai cách làm của Bắc Kạn và Cao Bằng tuy khác nhau nhưng đều là bước cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, trong đó, trọng tâm là khuyến khích, “buộc” người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu phải luôn nêu gương, dám chịu trách nhiệm. Công tác triển khai, thực hiện bài bản đã đưa việc thực hiện trách nhiệm nêu gương tại Cao Bằng, Bắc Kạn đạt kết quả tốt. Tại tỉnh Cao Bằng, công trình đường phía nam khu đô thị mới TP Cao Bằng khởi công từ năm 2011, được gọi là “công trình thập kỷ” do công tác giải phóng mặt bằng chậm hàng chục năm. Nhưng khi có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp tỉnh và TP Cao Bằng, thấu tình đạt lý, hơn 600 hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa, chuyển chỗ ở, không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Có mặt bằng, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ðầu tháng 10-2019, đường phía nam khu đô thị mới đã thông, tạo động lực, trục phát triển mới cho TP Cao Bằng.

  Bảo Lạc (Cao Bằng) là huyện nghèo, biên giới, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhờ sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định của người đứng đầu đã góp phần đưa sản xuất hàng hóa phát triển, giúp đời sống người dân khá hơn. Trồng dâu, nuôi tằm là thế mạnh của địa phương nhưng thời gian qua, do giá cả bấp bênh, người dân bỏ trồng dâu. Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện trực tiếp xuống cơ sở, vận động, hướng dẫn nhân dân không bỏ trồng dâu tằm và kết hợp mở rộng trồng hồi. Thấy lãnh đạo nhiệt tình, dám chịu trách nhiệm, người dân tin tưởng, nhờ vậy, năm 2022, diện tích cây dâu tằm đạt 158 ha, thu hoạch 21 tấn kén, thu nhập đạt năm tỷ đồng. Diện tích cây hồi trồng đạt 1.800 ha, trong đó, hơn 1.000 ha đã cho thu hoạch. Nhiều hộ thu nhập từ 60 đến 300 triệu đồng/năm. Nếu tính theo thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn khoảng 15%.

  Ðánh giá về hiệu quả cách làm mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Ðình Lê chia sẻ, cán bộ nhận việc khó, tạo ra chuyển biến, đột phá là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, mỗi người đứng đầu đều phải luôn luôn nỗ lực, khẳng định mình. Khi người đứng đầu gương mẫu, tất yếu, cấp phó, cán bộ sẽ học tập, làm theo. Thành công bước đầu trong nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu đã và đang tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều việc khó khăn, kéo dài nhiều năm đã được tập trung giải quyết, tháo gỡ.

  Ðến nay, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, bảo đảm đúng phương châm “động” và “mở”; hệ số, số lượng quy hoạch; tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số. Ðể quy hoạch mang tính lâu dài, đối với những đồng chí trong quy hoạch bị xử lý theo Quy định số 01 sẽ xem xét đưa ra khỏi quy hoạch. Những trường hợp phải xử lý kỷ luật được Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 01, cũng là “gương” để đưa việc nêu gương trách nhiệm đạt chất lượng.

  Tại Vườn quốc gia Ba Bể, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Vườn kiêm Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, ông Nông Thế Diễn chưa chỉ đạo xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm; để Trung tâm không thu tiền phòng nghỉ một số đối tượng khi chưa được cấp thẩm quyền đồng ý; thu tiền phòng nghỉ nhưng không nộp vào quỹ cơ quan, để ngoài sổ sách, chi vào các hoạt động khác trái quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nông Thế Diễn bằng hình thức khiển trách. Theo Quy định số 01, trường hợp này đã điều chuyển công tác khác.

  Hai năm qua, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các địa phương, đơn vị đều nghiêm túc kiểm điểm, dần xóa bỏ tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Năm 2022 – 2022, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai dự án khắc phục sạt lở đất khu dân cư Nà Cáy, thôn Thôm Mò, xã Quân Bình (huyện Bạch Thông). Tuy nhiên, trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án này chưa báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo quy định; việc chuyển bốn tỷ đồng từ dự kiến ứng trước của dự án này sang dự án xây dựng trụ sở xã Yến Dương (huyện Ba Bể) không thực hiện được theo quy định của Luật Ðầu tư công nhưng cũng không báo cáo Tỉnh ủy. Qua kiểm tra, Bắc Kạn đã chỉ đạo tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh… kiểm điểm, nhận trách nhiệm. Gương mẫu đi đầu, Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo văn phòng thực hiện tiết kiệm, hạn chế dùng băng-rôn, khẩu hiệu, tặng hoa ngày kỷ niệm… Trung bình mỗi năm, Văn phòng Tỉnh ủy tiết kiệm được hơn một tỷ đồng, có điều kiện kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, làm đường nông thôn mới.

  Từ khi có Quy định số 01 và đổi mới cách đánh giá cán bộ, năm 2022 và 2022, tỷ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bắc Kạn đều giảm cho thấy việc đánh giá cán bộ đã thực chất hơn. Tỉnh giảm được tình trạng đơn thư kéo dài; thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng quyết liệt hơn; giảm tình trạng chỉ đạo không rõ ràng, gây thất thoát ngân sách; bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc…

  Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cụ thể, rõ việc chứ không chung chung. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn giải quyết giống lúa ngoài cơ cấu. Công an tỉnh giải quyết tình trạng một số cán bộ, chiến sĩ vay nặng lãi. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung giải quyết vướng mắc trong việc điều chỉnh tỷ lệ suy giảm khả năng lao động cho 188 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… Trong hai năm, Bắc Kạn đã có bước tăng vượt bậc trong chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị đã tự giác tìm cách giải quyết những vấn đề khó, khiếu kiện kéo dài, như: TP Bắc Kạn tập trung giải quyết vấn đề tái định cư bắc sông Cầu; Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề sai phạm của Công ty Kim Sơn tại Khu công nghiệp Thanh Bình… Bắc Kạn đã trở thành tỉnh thứ hai, sau Quảng Ninh phê duyệt, triển khai hiệu quả đề án mỗi làng xã một sản phẩm (OCOP).

  Hai cách làm của Cao Bằng và Bắc Kạn tuy khác nhau về hình thức nhưng giống nhau về nội dung, đều khuyến khích, tạo hành lang để người đứng đầu nêu gương trách nhiệm. Ðồng thời, cũng có chế tài “buộc” mỗi người đứng đầu phải suy nghĩ nêu gương đã góp phần tạo chuyển biến nhiều trên tất cả các lĩnh vực ở hai tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảng Ủy Quân Đoàn 3::tổ Chức Học Tập Và Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii
 • Đưa Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4, Khóa Xi Vào Cuộc Sống
 • Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xi: Dấu Ấn Trong Lòng Nhân Dân
 • Quán Triệt, Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa X
 • Nhìn Lại 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa X, Về “chiến Lược Biển Việt Nam”
 • Nhìn Lại 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nqtw 4 Khóa Xi
 • Nghị Quyết Số 12 Hội Nghị Tw 4 Khóa Xi
 • Việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho thấy quyết tâm rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng ta. Đặc biệt, từ kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được thông tin rộng rãi thực sự trở thành luồng sinh khí mới thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên, đáp lại lòng mong muốn của các tầng lớp nhân dân.

  Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, xác định cụ thể nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; đồng thời xác định hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, trong nghị quyết lần này, Trung ương đã thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hệ thống các biểu hiện được nêu trong nghị quyết là những căn cứ quan trọng để từng cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện một cách hiệu quả, có chất lượng. Cùng với đó, Trung ương cũng xác định 4 nhóm giải pháp hết sức toàn diện, bảo đảm tính thống nhất, khoa học và có mối quan hệ biện chứng trong triển khai thực hiện.

  Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện ra sao để đem lại hiệu quả thiết thực trong thực tế cuộc sống nhằm đạt được mục tiêu cao nhất đúng như nghị quyết đã xác định: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

  Để đạt được mục tiêu nêu trên phụ thuộc rất lớn vào thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Bởi vậy, để triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết cấp ủy từng cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy phải nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt yếu được xác định trong nghị quyết, mà hàng đầu là 4 nhóm giải pháp, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Đây là cơ sở, điều kiện, căn cứ để cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở nhận thức đúng, nắm vững nội dung và hệ thống giải pháp để cấp ủy các cấp nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và thiết thực. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi mỗi cấp ủy cần xác định rõ từng nội dung, hình thức, bước đi phù hợp, biết lựa chọn vấn đề trọng tâm, tránh dàn trải. Đánh giá đúng thực tế, nhận diện và chỉ rõ những biểu hiện cụ thể ở từng cán bộ, đảng viên để có các giải pháp khắc phục hiệu quả. Đây là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi khả năng tư duy, trình độ và trí tuệ của đội ngũ cấp ủy viên, trực tiếp là bí thư cấp ủy. Xây dựng nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp.

  Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và trong toàn Đảng.

  Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 86 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là điều kiện để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò là đảng cầm quyền, với niềm tin và sự mong mỏi của nhân dân.

  Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, suốt 72 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thể hiện vai trò xung kích bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; tham gia xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Với trách nhiệm chính trị của mình, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội nguyện đem hết tài năng, trí tuệ gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và hạnh phúc của nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Của Ban Cán Sự Đảng Bộ Nội Vụ Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii Gắn Với Việc Thực Hiện Chỉ Thị Số 05
 • Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa 12
 • Đề Nghị Góp Ý Vào Dự Thảo Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Của Ban Thường Vụ Đảng Ủy Trường
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) 12Nq Tw Doc
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 06
 • “công An Nhân Dân Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii”

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Chí Công An Nhân Dân Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết T.ư4: Biển Là Bậc Thềm Vươn Ra Thế Giới
 • Xây Dựng Kinh Tế Biển Xanh
 • 3 Nhóm Giải Pháp Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Triển Khai Thực Hiện Đồng Bộ Các Nhóm Giải Pháp Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) (*)
 • Sáng ngày 7/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

  Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Tham dự Hội thảo có gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) nêu rõ: Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được thiết thực, hiệu quả trong lực lượng Công an Nhân dân, Tạp chí Công an Nhân dân phối hợp với Cục X15 tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 59-KH/BCA/X11(X24) ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

  Mục đích của hội thảo này nhằm khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; nghiên cứu làm rõ hơn những nội dung của nghị quyết; phân tích, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết; vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong công tác tham mưu, hướng dẫn, bảo vệ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Thông qua hội thảo làm sâu sắc hơn những luận cứ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, trong đó đặc biệt là cán bộ, đảng viên trong CAND thời gian qua; từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu để triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

  Quang cảnh Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII” (ảnh DP)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khoá Xii
 • 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 4 Mới Bai Thu Hoach Nqtw 4 Phong Doc
 • “tự Soi, Tự Sửa” Để Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Các Biểu Hiện Suy Thoái
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • “Công An Nhân Dân Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii”

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Đối Với Đảng Ủy Xã Cao Thắng
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Và Chuyên Đề “Những Nội Dung Cơ Bản Của Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”
 • Một Số Kiến Nghị, Đề Xuất Liên Quan Đến Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 42
 • Hướng Dẫn Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Số 42
 • Nghị Quyết 54 Tạo Thế Chủ Động Nhiều Hơn Cho Tphcm
 • Sáng ngày 7/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

  Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Tham dự Hội thảo có gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) nêu rõ: Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được thiết thực, hiệu quả trong lực lượng Công an Nhân dân, Tạp chí Công an Nhân dân phối hợp với Cục X15 tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 59-KH/BCA/X11(X24) ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

  Mục đích của hội thảo này nhằm khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; nghiên cứu làm rõ hơn những nội dung của nghị quyết; phân tích, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết; vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong công tác tham mưu, hướng dẫn, bảo vệ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Thông qua hội thảo làm sâu sắc hơn những luận cứ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, trong đó đặc biệt là cán bộ, đảng viên trong CAND thời gian qua; từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu để triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

   Quang cảnh Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII” (ảnh DP)

  Sau một thời gian chuẩn bị, Hội thảo đã nhận được 61 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong và ngoài lực lượng CAND. Các báo cáo khoa học có nội dung sâu sắc, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia. Các báo cáo đã tập trung khẳng định và làm rõ những nội dung chính như:

  Một là, khái quát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong lực lượng CAND; phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, chiến sĩ CAND. Từ đó, quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn lực lượng.

  Hai là, khẳng định và phân tích, làm rõ hơn vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng CAND trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính tất yếu, khách quan của việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của CAND trong bảo vệ đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị; bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, uy tín, danh dự của lực lượng CAND, xây dựng hình ảnh đẹp về người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong CAND theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chủ động phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an và quần chúng nhân dân; phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

  Ba là, dự báo những yếu tố tác động và đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong lực lượng CAND, trong đó vừa xác định các giải pháp trọng tâm chiến lược, lâu dài, giải pháp tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ vừa chú trọng những giải pháp trước mắt, những nhiệm vụ cần thực hiện ngay, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

  Là lực lượng vũ trang nhân dân “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước”, trước  yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng CAND phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

   Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tình hình, nguyên nhân, nhận diện dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân; qua đó từng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đối chiếu với bản thân để tự soi mình, tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể song cũng đề cao tinh thần, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật trong CAND gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức.

  Trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, lực lượng CAND Việt Nam phải luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

  Duy Phong

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Diện Để Chỉnh Đốn Bộ Phận “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” .công An Tra Vinh
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Kiểm Soát Việc Thực Thi Quyền Lực Để Ngăn Ngừa Suy Thoái (Tiếp Theo Và Hết)
 • Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi
 • Tổng Kết Thực Tiễn, Nghiên Cứu Lý Luận Là Yêu Cầu Của Công Cuộc Đổi Mới
 • Tphcm: Đưa Nghị Quyết 16
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Thể Thức Văn Bản Của Đảng Năm 2022
 • Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Địa Phương 6 Tháng Cuối Năm 2022
 • Cổng Điện Tử Ubnd Thị Xã Điện Bàn
 • Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Về Nhiệm Vụ Quân Sự Và Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Năm 2022
 • Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 10, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Bai Mâu Vê Thu Hoach Nghi Quyêt Trung ương 5 Khoa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 8 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Mẫu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Báo Cáo Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii 2022, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Năm 2022, Bai Thu Hoach Ca Nhan Hoc Tc Tap Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 13, Chi Tiết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Violet, Bài Thu Hoạch Cá Nhân Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4,

  Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 10, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thay Đổi Điều Lệ Công Ty, Tỷ Lệ Bao Nhiêu Thì Nghị Quyết Được Thông Qua?
 • Điều Lệ Đảng (Do Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi Của Đảng Thông Qua)
 • Điều 144. Điều Kiện Để Nghị Quyết Được Thông Qua
 • Báo Cáo Kiểm Điểm Giữa Nhiệm Kỳ Về Trách Nhiệm Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Của Ban Chấp Hành Và Ban Thường Vụ Quận Ủy 11 Khóa Viii
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii::trách Nhiệm Của Chi Bộ Trong Thực Hiện Nghị Quyết
 • Gắn Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Với Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 11
 • Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 11
 • Bài Thu Hoạch Nqtw 9 Khóa 11
 • Nghị Quyết Trung Ương 9 (Khóa Xi) Với Vấn Đề Xây Dựng Lòng Yêu Nước Của Con Người Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới
 • 15 Năm Thực Hiện Nq Tw 5 Khóa Viii: Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Còn Nhiều Thách Thức
 • 1. Hồ Chí Minh với xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Vận dụng một cách sáng tạo những luận điểm của học thuyết Mác-Lênin về Đảng kiểu mới vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền”. Đồng thời, Người chú trọng vấn đề rèn luyện đạo đức của người cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, với yêu cầu cụ thể: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”, cho nên, trước những thử thách mới, với vị thế và quyền lực mới, Đảng cũng đồng thời đứng trước những vấn đề mới: đó là làm thế nào để quyền lực cùng những đặc quyền, đặc lợi của nó không làm tha hóa Đảng, không làm biến chất, suy thoái đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Anh hùng và Chiến sĩ thi đua nông nghiệp năm 1957

  Từ những tiềm ẩn về nguy cơ thoái hóa, biến chất của Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng, Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài mà phải luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành một Đảng thật trong sạch, vững mạnh trên cơ sở “lấy dân làm gốc”. Nhận thức được vị trí và vai trò của Đảng đối với vận mệnh của dân tộc, đặc biệt là để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, Hồ Chí Minh khẳng định: Ngoài những yêu cầu nghiêm ngặt của công tác xây dựng Đảng như thực hiện tập trung dân chủ, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, rèn luyện đạo đức cách mạng, chăm lo bồi dưỡng cán bộ, v.v.. Đảng đồng thời cũng phải thường xuyên sáng tạo, tự chỉnh đốn và tự đổi mới.

  Lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo cho thấy, cùng với mỗi bước ngoặt của cách mạng, tình hình và nhiệm vụ của Đảng cũng có sự thay đổi. Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng về mọi mặt: chỉnh đốn tổ chức, tăng cường lực lượng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, v.v.. của một Đảng cách mạng càng trở nên bức thiết và thường xuyên. Đó không chỉ là yêu cầu khách quan của thời cuộc, đó còn là nhu cầu tự thân của Đảng, nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo, sự tiền phong của Đảng. Cũng theo Hồ Chí Minh, khi đã trở thành Đảng cầm quyền, để định ra đường lối đúng, quyết sách đúng, Đảng phải thường xuyên xây dựng, củng cố và tăng cường chỉnh đốn lại nội bộ. Bởi rằng, dù là một đội ngũ tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân và dân tộc, song không phải chỉ như vậy là Đảng đã trở thành vĩ đại. Biện pháp khoa học nhất, hữu hiệu nhất, thường xuyên nhất để Đảng luôn là đội tiền phong, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử “bộ chỉ huy tối cao của dân tộc” là “phải củng cố Đảng”, “chỉnh đốn lại Đảng” trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và rèn luyện đạo đức.

  Thực tế đã cho thấy, khi được giao trọng trách giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng và các cơ quan công quyền, với vị thế mới, quyền lực mới, đã có một bộ phận “cán bộ ta lập trường chưa vững chắc, tư tưởng chưa thông suốt”, hoặc vô tình, hoặc suy thoái đã sa vào chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, thậm chí dùng pháp công để báo thù tư; tự mãn, tự túc, hiếu danh, hiếu vị, địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, óc lãnh tụ; mắc các bệnh hữu danh vô thực, cận thị, cá nhân, tị nạnh, xu nịnh, a dua, tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu,v.v.. Những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đó đã biến “những nghị quyết và chỉ thị Đảng” thành những “lời nói suông”, biến những người lẽ ra là “công bộc của dân”, “đày tớ cho nhân dân” trở thành “cha mẹ dân”, “quan cách mạng” gây tổn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Những việc làm của họ “là trái với lợi ích của Đảng”, trái với 12 điều quy định về tiêu chuẩn của người đảng viên cộng sản, trái với tinh thần chí công vô tư nên rất cần “phải kiên quyết tự sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa”, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Theo Hồ Chí Minh, những khuyết điểm, những tồn tại đó, dù được biểu hiện dưới hình thức nào, ở đâu, thì đó cũng là tàn dư của chủ nghĩa thực dân, phong kiến còn rơi rớt lại, sẽ đưa những người đồng chí ấy đến chỗ “tự do hành động”, “trái với tổ chức và kỷ luật của Đảng”, dần trở thành là những con sâu mọt trong Đảng, kẻ thù của nhân dân và chủ nghĩa xã hội.

  Luôn quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Hồ Chí Minh coi đó là công việc trọng yếu, quyết định sự sống còn của Đảng. Thời chiến cũng như thời bình, để Đảng thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất, thực sự được nhân dân tin yêu, thì phải luôn chú trọng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Trước hết và quan trọng nhất là phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong Đảng. Đó là, “phải kiên quyết thực hành kỷ luật, tức là cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương”. Cho nên, trong khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải thành khẩn, trung thực, kiên quyết, ráo riết để không chỉ giúp đỡ mình và đồng chí mình sửa chữa khuyết điểm, cùng tiến bộ mà còn nhằm tăng cường khối đoàn kết, thống nhất nội bộ. Cùng đó, phải luôn giữ vững kỷ luật nghiêm minh, tự giác; nguyên tắc đoàn kết, thống nhất; tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân và nhất là phải chống chủ nghĩa cá nhân, thấm nhuần và rèn luyện đạo đức cách mạng liên tục, thường xuyên. Chừng nào cán bộ, đảng viên của Đảng chưa chiến thắng được những nọc độc của chủ nghĩa cá nhân- kẻ thù nội xâm, thì chừng đó trong Đảng vẫn sẽ còn những hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và khi đó – nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ vẫn hiện hữu.

  Thấm nhuần sâu sắc vai trò, sức mạnh của đạo đức cách mạng và quy luật phát triển của nó; đồng thời, coi đạo đức là cái gốc, cái căn bản, là nền tảng của người cách mạng, Hồ Chí Minh đã không chỉ yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng “như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” mà Người còn là một mẫu mực của tấm gương đạo đức cách mạng, luôn sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thống nhất giữa nói và làm trên tinh thần lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, v.v.. Cuộc đời Hồ Chí Minh là hiện thân đầy đủ nhất, cao đẹp nhất của tấm gương người cộng sản theo ý nghĩa và nội dung sâu rộng; tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách dân tộc Việt, được truyền lại trong Đảng và trong nhân dân. Suốt đời, “Người luôn luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp “cần kiệm liêm chính” và “chí công vô tư”, dùng 8 chữ đó để giáo dục cán bộ và nhân dân”.

  Từ nhận thức rằng: Cái chết về đạo đức nhất định sẽ dẫn tới cái chết về chính trị, và nguy cơ thoái hoá, biến chất của một Đảng cầm quyền sẽ đến rất nhanh, nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng sa vào chủ nghĩa cá nhân, trở thành những kẻ tham ô, tham nhũng, quan liêu…, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Trước khi đi xa, Người đã căn dặn trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[7].

  2. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một đất nước Việt Nam đổi mới và hội nhập đang đứng trước những vận hội lớn, đi liền cùng những thách thức. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” để ngang tầm với vị thế và vai trò của mình. Hơn bao giờ hết, trước những cam go thử thách mới, trước thực trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn và sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi như Văn kiện Đại hội Đảng XI, XII đã chỉ ra, những điều Hồ Chí Minh quan tâm, căn dặn, chỉ dẫn thường xuyên, liên tục về xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc.

  Để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong, luôn trong sạch, vững mạnh; để khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về ” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về ” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” (Chỉ thị 05) được coi là giải pháp đột phá, thiết thực, nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước” và “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”…

  Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ ra 27 biểu hiện của sự suy thoái, bao gồm: 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng có thể tự soi mình vào 27 biểu hiện đó, để có định hướng tự sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, phát huy ưu điểm; đồng thời, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Từ đó, với quan điểm, “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; kết hợp giữa “xây” và “chống”; trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, để thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

  Cụ thể hóa việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 vào cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng cần phải thấm nhuần sâu sắc hơn nữa những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 khóa XII đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, nhất là với Chỉ thị 05. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ chính trị cấp bách để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội, để Đảng ngày càng “mạnh khỏe, chắc chắn” như Hồ Chí Minh mong muốn.

  Năm 2022 và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tình hình, nguyên nhân; nhận diện dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, kiên quyết phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan công quyền. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy lùi tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 về ” Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW), với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉnh đốn phong cách làm việc, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác, trong sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị nói riêng. Hướng về nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức công tác theo hướng chủ động trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra đôn đốc, đi sâu, đi sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại địa bàn cơ sở… Coi kết quả rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức là cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị.

  Quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; trong đó, chú trọng tự phê bình và phê bình trên cơ sở của tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; theo nguyên tắc dân chủ, đoàn kết, thống nhất để phát triển. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ trong Đảng; đưa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ mỗi địa bàn cơ sở.

  Chú trọng công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII với nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cảu tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05. Kịp thời tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương cá nhân trong nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học… của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng trên các phương tiện truyền thông, tạo sự lan tỏa trong xã hội trên tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Quyết Định / Nghị Quyết Của Đhđcđ
 • Nhìn Lại 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33 (Kỳ 1): Bước Chuyển Quan Trọng Về Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • Nghị Quyết Tw 9 (Khóa Xi): Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Xii) Tới Cán Bộ Chủ Chốt Của Thông Tấn Xã Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100