Vì Sao Phải Ban Hành Nghị Quyết Số 18 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Vì Sao Đảng Ta Ban Hành Nghị Quyết Này?

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII:

Trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ta đánh giá: Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng – an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đã chỉ ra công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao. Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Chính vì vậy, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW với mục tiêu: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

M.T

Vì Sao Phải Đề Nghị Ban Bí Thư Kỷ Luật Ông Nguyễn Hồng Trường?

Ông Nguyễn Hồng Trường (ảnh IT).

Vì sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại không thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, phải đề nghị lên Ban Bí thư?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Theo Quy định 30 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII và VIII Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thẩm quyền quyết định mức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên thuộc diện cán bộ Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trường hợp ông Nguyễn Hồng Trường thuộc diện cán bộ do Ban Bí thư quản lý.

“Trường hợp xét thấy vi phạm, khuyết điểm của đảng viên thuộc diện Ban Bí thư quản lý phải thi hành kỷ luật nặng hơn mức cảnh cáo (cách chức và khai trừ Đảng) Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ đề nghị lên Ban Bí thư xem xét, quyết định”, ông Ngô Văn Sửu cho biết.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Hồng Trường và 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đương nhiệm phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công khi để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Tại kỳ họp thứ 37 (từ ngày 2 đến 4/7), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Trần Ngọc Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ông Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Trường sinh năm 1957, ông nghỉ hưu vào tháng 8/2017. Trong quá trình công tác ông từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; tháng 4/2007 ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông đảm nhận chức vụ này đến khi nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ hưu, vào cuối năm 2017, ông Trường được Ban Chấp hành Hội An toàn giao thông Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Hội An toàn giao thông Việt Nam.

Vì Sao Nghị Định 100 Ban Hành 2 Ngày Sau Đã Áp Dụng?

Vì sao nghị định này có hiệu lực gần như ngay lập tức, thay vì có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký như những nghị định khác?

* Nghị định 100 bổ sung nhiều hành vi và tăng mức xử phạt với 218 hành vi, nhóm hành vi, trong đó tăng mức xử phạt cao với 61 hành vi, nhóm hành vi. Vì sao lại tăng mức phạt và bổ sung hành vi?

– Thực ra một số nội dung đã có quy định của pháp luật rồi nhưng có những hành vi chưa quy định hoàn toàn cụ thể, cần bổ sung để thực thi tốt hơn, phù hợp hơn.

Nghị định cũng bổ sung một số hành vi mới như: xe không đủ điều kiện nộp phí tự động nhưng đi vào làn thu phí tự động trước đây có thể xử phạt theo lỗi đi không đúng làn đường, phần đường, nhưng nghị định 100 tách ra thành một hành vi có mức xử phạt thấp hơn với tính chất tuyên truyền để mọi người quen dần với thu phí tự động.

Với nhiều hành vi khác, Bộ Công an đã có tổng kết những hành vi có nguy cơ gây tai nạn cao là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn trong quá trình thực thi nghị định 46. Do vậy, những hành vi này cần xử phạt cứng rắn hơn. Tiêu biểu là hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức 3, sử dụng ma túy bị phạt nặng nhất. Tương tự, hành vi chạy quá tốc độ cũng gây nhiều tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên nâng mức phạt.

Không nên bắt bẻ nhiều mà cứ thế làm cho tốt

Trước băn khoăn liệu có đủ lực lượng để thực thi, xử lý vi phạm khi diện kiểm soát, xử lý vi phạm sẽ nhiều hơn, rộng hơn, ông KHUẤT VIỆT HÙNG – phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia – cho biết:

“Khi bàn về dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia cũng đã nêu băn khoăn này. Những băn khoăn đó là chính đáng, có trách nhiệm. Nhưng không có một quốc gia nào có thể xử phạt hết hành vi vi phạm hành chính, nhất là vi phạm giao thông, nên chúng ta đừng quá cầu toàn đòi hỏi phải xử phạt hết. Chúng ta cũng không thể xử phạt hết người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm hay đi xe máy không có gương chiếu hậu.

Tuy nhiên, nếu lực lượng chức năng xử phạt nghiêm khắc vi phạm sẽ có tính răn đe cao, khiến người khác không vi phạm và có sự điều chỉnh”.

Theo ông Hùng, lực lượng chức năng vẫn sẽ cố gắng cao nhất để xử phạt những hành vi vi phạm kể cả ở đô thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, phải trang bị tốt hơn thiết bị, phương tiện nghiệp vụ để công an, đặc biệt là cảnh sát giao thông đảm bảo bao phủ tối đa những không gian xảy ra vi phạm.

Thay đổi ‘văn hóa nhậu’

TTO – 5 ngày nay, chuyện ông nào uống bia rượu rồi chạy xe ra đường và bị xử phạt rất nặng đang được mọi người rất quan tâm.

Vì Sao Cần Phải Có Luật An Ninh Mạng

Cho tôi hỏi có quốc gia nào khi xây dựng dự thảo luật an ninh mạng mà toàn bộ các đại sứ của EU, của Úc…được mời tham dự và đọc dự thảo đồng thời cho ý kiến không? Toàn bộ dự thảo cũng được công khai trên mạng cho tất cả mọi người cùng đọc. Tôi chưa thấy ví dụ nào tương đồng trên thế giới đâu! I – Vấn đề phòng chống tội phạm và khủng bố trên không gian mạng 1 – Phòng chống tội phạm trên không gian mạng

Tôi không rõ bao nhiêu người dùng mạng tại Việt Nam đã nghe hoặc biết tới cụm từ “Deep web” nhưng nếu các bạn chịu khó dành độ 1 – 2h đồng hồ tìm hiểu các bạn sẽ thấy đây là một thế giới tội phạm khủng khiếp được bảo vệ bởi những công nghệ và thuật toán bảo mật (encryption) cực cao giúp cho người tham gia (user) gần như hoàn toàn ẩn danh đến mức độ ngay cả các cơ quan an ninh quốc gia cũng khó có thể lần ra được.

Bên trong “Deep web” là nơi buôn bán ma túy, vũ khí, buôn bán người, tình dục trẻ em, các thông tin tài chính như thẻ tín dụng bị ăn cắp; nơi dạy các kĩ năng, kỹ thuật giết người, các kỹ năng kỹ thuật như hacking để vượt mặt các cơ quan an ninh để làm các việc phi pháp. Doanh thu từ các hoạt động này tại Deep web là không thể đo đếm được tuy nhiên trong các trường hợp bị phát hiện thì chỉ 01 “gian hàng” trên Deep web đã có doanh số 1 NGÀY là 500k USD. Deep Web có một điểm yếu trước đây là dù mọi hoạt hoạt động vào giao dịch được mã hóa nhưng việc thanh toán và dòng tiền vẫn phải giao dịch qua các tổ chức tài chính thực như ngân hàng, các tổ chức thanh toán như Paypal… tức là vẫn để lại dấu vết. Tuy nhiên từ khi tiền ảo ra đời (cryptocurrency) thì điểm yếu này của Deep Web được xóa bỏ.

Sự kết hợp của công nghệ mã hóa xóa bỏ tung tích người dùng và công nghệ blockchain trong tiền ảo khiến việc giao dịch không thể bị can thiệp và phát hiện đã tạo ra mội trường hoàn hảo cho giới tội phạm trên không gian mạng. Bắt được đã khó, bắt rồi mà không có khung pháp lí để xử lí thì càng khó hơn. Luật An ninh mạng Việt Nam vừa thông qua một phần lớn chính là để trừng phạt các trường hợp như thế này.

Chúng ta cứ tự hỏi vì sao trẻ em bây giờ quan hệ sớm, vì sao bao lực ngày càng tràn lan…. Tôi xin NHẤN MẠNH ở đây về việc tình trạng xã hội hiện nay không thể qui quết hết cho internet nhưng internet khi không được kiểm soát chính là một tác nhân rất lớn.

2 – Phòng chống tư tưởng cực đoan và khủng bố

So với những lo ngại về tội phạm công nghệ cao thông thường thì lo ngại về việc tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan dẫn đến khủng bố còn cao gấp nhiều lần.

Đã có rất nhiều phần tử khủng bố được thu nạp qua hình thức này và gửi đi các điểm nóng trên thế giới. Luật an ninh mạng chính là tạo ra khung pháp lí để xử lí những tình huống thế này nếu chúng ta gặp phải.

II – Vấn đề bảo vệ lịch sử và chống chủ nghĩa/chiến thuật XÉT LẠI và VIẾT LẠI LỊCH SỬ

Nếu các bạn lên mạng và chịu khó rời khỏi Facebook và tìm hiểu về chủ nghĩa/chiến thuật xét lại các bạn sẽ thấy rằng cuộc chiến trên mạng khốc liệt không kém cuộc chiến bằng súng đạn thật.

Tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này nhưng hiện tại có nhiều nước, nhiều thế lực với những bộ óc siêu việt trong các lĩnh vực như tâm lí học, tình báo, an ninh, lịch sử…với sự hậu thuẫn của những tiềm lực tài chính và truyền thông khổng lồ đang có những bước đi để viết lại lịch sử, để đổi trắng thay đen những sự kiện ô nhục trong quá khứ. Mục đích thì có rất nhiều nhưng tôi chỉ đề cập đến mục đích lớn nhất đó là việc TẨY NÃO những thế hệ tương lại để đặt vào đầu các thế hệ này những suy nghĩ, tư tưởng theo quan điểm chủ quan của mình để qua đó tạo ra ảnh hưởng và áp đặt chính trị ngay từ khi các em còn trong trứng nước. Ai quân tâm có thể search google cụm từ “Rewrite history as political strategy” – “Viết lại lịch sự với mưu đồ chính trị”!

Internet hay không gian mạng với sức lan tỏa rộng lớn khắp toàn cầu là môi trường và công cụ lí tưởng để thực hiện chiến thuật này.

Luật an ninh mạng Việt Nam NHẤN RẤT MẠNH về vấn đề này. Chúng ta không thù hận nhưng cũng không bao giờ được quên hay đánh mất lịch sử. Bắn vào lịch sử bằng súng lục thì tương lái sẽ bắn lại chúng ta bằng đại bác!

Thống kê của Tổ chức Thương mại và Phát tiển LHQ (UN Trade & Development) cho thấy hiện tại trên thế giới đã có 72% các quốc gia đã có Luật an ninh mạng (Cyber Security Law), việc Việt Nam ban hành Luật an ninh mạng do đó chả có gí là mới.

Luật ANM của Việt Nam qui định rất rõ, là chỉ có những thông tin, lời nói nhằm CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, VI PHẠM PHÁP LUẬT mới bị cấm. Tôi thách bạn nào tìm được trong bất kì một luật ANM của quốc gia nào không cấm cái này? Dù các bạn có tự do ngôn luận đến đâu nhưng việc truyền bá, sử dụng những tài liệu hay lời nói chống lại quốc gia, chính quyền thì các bạn đều bị phệt như nhau cả thôi.

Vấn đề máy chủ, hiện tại đã có 18 quốc gia trong đó bao gồm Mỹ, Canada, Úc, Pháp đã có luật bắt buộc các công ty công nghệ có lưu trữ dữ liệu khách hàng phải đặt máy chủ tại nước đó. Vậy tại sao Việt Nam khi đưa ra luật tương tự lại bị phản đối? Nếu các bạn thật sự yêu tự do, dân chủ thế sao lại phản đối ĐẤT NƯỚC các bạn làm việc này trong khi NƯỚC KHÁC thì lại có quyền? Chả nhẽ tự do hay dân chủ cũng phải có điều kiện ư? Tại sao những công ty như VK của Nga hay Cốc Cốc của Việt Nam sẽ bắt buộc phải đặt máy chủ ở Mỹ nhưng Google hay Facebook thì có quyền không làm điều tương tự tại Việt Nam?

Vấn đề nhà chức trách có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoặc các nhà cung cấp dịch vụ dỡ bỏ các bài post, các tài liệu bất hợp pháp, chống phá nhà nước thì sao? Xin dẫn luôn Luật an ninh mạng của Đức: “Nhà chức trách và có thẩm quyền có quyền yêu cầu các tổ chức hay cá nhân dỡ bỏ các tài liệu phi pháp hoặc đi ngược lại với lợi ích quốc gia. Hình phạt tối đa với các tổ chức cá nhân vi phạm hoặc không tuân theo tối đa là 50 TRIỆU EURO”. Đức đấy các bạn ạ!

Vấn đề tiếp theo là việc phải cung cấp mật khẩu cho cơ quan chức trách. Luật qui định rất rõ ràng là trong trường hợp ảnh hưởng tới an ninh, pháp luật, phục vụ điều tra… thì cơ quan chức trách mới có quyền yêu cầu điều này. Tự nhiên không ai tự dưng đi đòi cả.

Quá trình trao đổi và xây dựng Luật an ninh mạng của Việt Nam cũng là một quá trình cởi mở và minh bạch hiếm thấy. Các bạn đừng cười khẩy vội!

Cho tôi hỏi trên thế giới này có quốc gia nào khi làm dự thảo luật mà mở cả hội thảo mời cả chuyên gia và cố vấn của các bên không? À thế mà Việt Nam làm điều đó đấy các bạn ạ! Mời cả chuyên gia, luật sư, cố vấn chính phủ của MỸ về an ninh mạng sang dự hội thảo và góp ý xây dựng luật.

Cho tôi hỏi có quốc gia nào khi xây dựng dự thảo luật an ninh mạng mà toàn bộ các đại sứ của EU, của Úc…được mời tham dự và đọc dự thảo đồng thời cho ý kiến không? Toàn bộ dự thảo cũng được công khai trên mạng cho tất cả mọi người cùng đọc.

Tôi chưa thấy ví dụ nào tương đồng trên thế giới đâu!

Pham Anh Tuan