Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii / 2023 / Top 19 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

“Công An Nhân Dân Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii” / 2023

Sáng ngày 7/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Tham dự Hội thảo có gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) nêu rõ: Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được thiết thực, hiệu quả trong lực lượng Công an Nhân dân, Tạp chí Công an Nhân dân phối hợp với Cục X15 tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 59-KH/BCA/X11(X24) ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

Mục đích của hội thảo này nhằm khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; nghiên cứu làm rõ hơn những nội dung của nghị quyết; phân tích, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết; vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong công tác tham mưu, hướng dẫn, bảo vệ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua hội thảo làm sâu sắc hơn những luận cứ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, trong đó đặc biệt là cán bộ, đảng viên trong CAND thời gian qua; từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu để triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII” (ảnh DP)

Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) / 2023

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 / 10 / 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khoá XII ); Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ C hính trị ; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 04/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ , Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ(sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện sát đúng, có hiệu quả. Từ đó, từng cấp uỷ, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

3. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Phát huy vai trò của cán bộ, viên chức và người học trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, nhắc nhở, xử lý kỷ luật những nơi làm đối phó, chất lượng kiểm điểm không đảm bảo.

4. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch, Chương trình hành động đồng bộ, hiệu quả cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy Nghệ An, của Đảng ủy Trường; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề mà dư luận và cán bộ, đảng viên và người học quan tâm.

II. NỘI DUNG 1. Chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 1.1. Nội dung quán triệt

– Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của cấp trên và cấp mình.

1.2. Báo cáo viên

Đồng chí Bí thư cấp ủy, trưởng các đơn vị, đoàn thể trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04; phân công các đồng chí cấp ủy viên quán triệt Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

1.3. Thời gian

– Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ: Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 trước ngày 12/2/2017.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng bộ và cán bộ, viên chức và người học.

2. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Ngay sau hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của cấp trên, cấp ủy các cấp căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trong đó xác định rõ: những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; phân công chỉ đạo; đơn vị, bộ phận chủ trì tham mưu, phối hợp và chỉ rõ thời gian, tiến độ hoàn thành.

Thời gian hoàn thành:

– Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường: trước 12/2/2017.

3. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết

Nội dung kiểm điểm thực hiện theo Công văn số 1825-CV/BTCTW ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra trong Nghị quyết số 04 để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và phê bình. Gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục.

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm

– Đối tượng: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ; Tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường phải tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

– Đối tượng: Tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường đều phải kiểm điểm trước chi bộ nơi sinh hoạt.

– Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tập thể lãnh đạo cao nhất mà mình tham gia, cụ thể:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành chi bộ.

– Nội dung kiểm điểm: Bản kiểm điểm cá nhân cần đối chiếu với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời, phê bình cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng.

3.2. Gợi ý và lấy ý kiến góp ý kiểm điểm

– Ở những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu báo cáo giải trình.

– Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thành lập các tổ công tác tham dự và chỉ đạo việc kiểm điểm.

– Tuỳ tình hình và điều kiện cụ thể, trước khi kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành các đoàn thể cùng cấp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

3.3. Tổ chức kiểm điểm

– Tiến hành kiểm điểm phải theo trình tự từ trên xuống dưới, cuối cùng là kiểm điểm ở chi bộ.

– Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; xong kiểm điểm tập thể chủ trì kết luận, biểu quyết có hay không những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phần kiểm điểm cá nhân: người đứng đầu kiểm điểm trước (do một đồng chí cấp phó chủ trì kiểm điểm người đứng đầu), sau đó người đứng đầu chủ trì kiểm điểm các đồng chí còn lại và kết luận có hay không những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đối với từng đồng chí.

– Tổ công tác của cấp ủy cấp trên đánh giá, nhận xét công tác chuẩn bị, chất lượng kiểm điểm và dự kiến kết luận việc kiểm điểm tập thể, cá nhân “Đạt yêu cầu” hay “Chưa đạt yêu cầu”. Những tập thể, cá nhân kiểm điểm chưa đạt yêu cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức lại hội nghị kiểm điểm.

– Trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện tập thể hoặc cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mức độ nghiêm trọng trở lên thì dừng việc kiểm điểm để kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ và xử lý kịp thời theo quy định.

– Sau kiểm điểm: Tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp trên trực tiếp.

3.4. Thời gian kiểm điểm

Hoàn thành kiểm điểm trong tháng 02/2017

3.2.2. Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường

3.2.3. Hồ sơ, báo cáo sau kiểm điểm

Sau kiểm điểm 07 ngày làm việc, cấp ủy hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp bao gồm:

– Báo cáo kiểm điểm tập thể (kèm theo kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm);

– Bản kiểm điểm cá nhân (kèm theo kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm);

– Tổng hợp ý kiến góp ý vào báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và từng cá nhân.

4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết

– Bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường và cấp ủy các cấp.

– Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý vi phạm và công khai kết quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, bí thư cấp uỷ các cấp; trưởng các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị và trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở đơn vị mình.

2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 4 để sử dụng ở các cấp. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chỉ đạo Ban Biên tập website Trường tuyên truyền nội dung Nghị quyết Trung ương 4 bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; tham mưu thành lập Bộ phận thường trực (thành phần gồm các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy), Tổ giúp việc Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (thành phần gồm Trưởng các ban của Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Đảng ủy và đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy làm Tổ trưởng) và các tổ công tác chỉ đạo kiểm điểm ở các đơn vị do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường được phân công phụ trách làm Tổ trưởng; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu việc sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với các ban của Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy tham mưu gợi ý kiểm điểm cho các tập thể, cá nhân. Sau kiểm điểm tổng hợp kết quả giải trình các nội dung được gợi ý kiểm điểm báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

6. Các cấp uỷ, tổ chức đảng căn cứ vào nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị mình, chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phân công lãnh đạo chỉ đạo và dự kiểm điểm với cấp dưới nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt.

7. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, phân loại cuối năm.

8. Hằng năm, gắn với kiểm điểm cuối năm để sơ kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Tại Tổng Cục An Ninh / 2023

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục An ninh, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng đã báo cáo với Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Đoàn kiểm tra kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 08 của Đảng ủy CATƯ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là kết quả việc thực hiện 4 việc cần làm ngay trong Hướng dẫn số 11 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ để thực hiện tính “gương mẫu đi đầu” của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết; kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; kết quả việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND, quy chế làm việc, quy trình công tác của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; việc ghi sổ Nhật ký công tác…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh; ghi nhận những ý kiến phát biểu, đề xuất của các đồng chí trong Đảng ủy Tổng cục tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, Đảng ủy Tổng cục An ninh và các cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục đã có nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và triển khai thực hiện đạt được những kết quả bước đầu…

Chất lượng các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị được giữ vững và nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức trong Đảng bộ được quan tâm củng cố, xây dựng trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên quyết, kiên trì, làm thường xuyên, liên tục, với quyết tâm chính trị cao gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, Đảng ủy và các cấp trong Đảng bộ Tổng cục An ninh cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ngay từ cấp chi bộ, Đảng bộ cơ sở, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; có biện pháp khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh phê bình của đảng viên…

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, coi đó là việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu gương trong việc cam kết và thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống…

Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ. Thực hiện tốt các quy định của Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ về công tác cán bộ; nhất là về sắp xếp, kiện toàn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017.

Mẫu Báo Cáo Việc Triển Khai Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii / 2023

Báo cáo việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Mẫu báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 như sau:

BÁO CÁO

Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

A. Đặc điểm tình hình:

Chi bộ trường …………….. trực thuộc sự chỉ đạo của Đảng ủy xã ……………….. Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục ……….. trên địa bàn xã …………

Tổng số Đảng viên năm 2017 là …..đảng viên.

Trong đó:

Đảng viên chính thức là: …..

Đảng viên dự bị là: ……

Đảng viên Nữ là: …..

Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên:

Đảng viên có trình độ Đại học: ……..

Đảng viên có trình độ CĐ: …..

Đảng viên có trình độ TC: …….

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016: Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1- Thuận lợi:

– Chi bộ được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã …………

– Đội ngũ đoàn kết có tinh thần tự giác cao, ý thức trách nhiệm trong công tác.

– Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục – Đào tạo huyện ……

– Đội ngũ ổn định, nhiều đảng viên có trình độ chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, mạnh dạn sáng tạo trong tìm tòi nghiên cứu để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và giáo dục, gương mẫu đi đầu trong mọi việc được giao.

2 – Khó khăn:

– Đa số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều là nữ còn trẻ về tuổi Đảng, lại bận công việc gia đình, sinh con nên việc tham gia sinh hoạt chi bộ còn khó khăn.

– Một số cán bộ đảng viên tuổi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác, chuyên môn.

– Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở một số đảng viên còn chung chung, chưa cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu. Số lượng bài viết thu hoạch tuy đảm bảo theo quy định, nhưng chất lượng một số bài thu hoạch chưa cao.

– Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số ít đảng viên chưa thực sự áp dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống

B. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện: I. Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo:

Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ trường ……….. đã ban hành Kế hoạch số …………. ngày ……………

– Xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy; Kế hoạch hoạt động năm; Kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng năm của Chi bộ.

– Cụ thể:

+ Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

+ Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

+ Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

+ Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

+ Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

– Phân công:

+ Đ/c …………………….. – Bí thư chi bộ: xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Đ/c …………. – Phó Bí thư: tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của chi bộ, tổ chức cho đảng viên viết và thực hiện kế hoạch cá nhân về Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Đ/c ………………………… – Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn: động viên đảng viên thực hiện kế hoạch cá nhân.

+ Đ/c ……………………………. – Chi ủy viên, tổ trưởng tổ KHTN: động viên, hướng dẫn cống tác thực hiện kế hoạch cá nhân của đảng viên.

+ Đ/c ………………… – Chi ủy viên: tập hợp các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ.

+ Đảng viên: xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Việc tổ chức triển khai thực hiện. 1. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên học tập nội dung Nghị quyết TW (Khóa XII) 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy xã ……………….. ngày ………………

– Chi bộ tổ chức học tập tại trường ngày ………………..

– Đảng viên xây dựng Kế hoạch học tập nội dung Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị xong trước ngày ………

– Chi bộ tổ chức thực hiện từ năm 2017-2020.

2. Công tác tổ chức học tập triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

– Chi bộ cho đảng viên dự lớp Học tập nội dung Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy xã …………………. ngày …………………..7. Tới dự có ……… đảng viên chi bộ (100%).

– Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên học tập nội dung Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại văn phòng nhà trường ngày ……………….. với sự có mặt của …………. đảng viên đạt 100%.

– Chi bộ đã tổ chức cho CBGVNV toàn trường học tập nội dung Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại văn phòng nhà trường ngày …………… với sự có mặt của ………… người đạt 100%.

– 100% đảng viên trong chi bộ viết báo cáo thu hoạch, sau hội nghị học tập, quán triệt.

Toàn thể đảng viên và CBGVNV vững vàng về tư tưởng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3-Việc xác định thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sau khi tổ được học tập, tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy chi bộ đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị mình:

Trước hết, cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh. Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ. Bởi vậy, việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là giải pháp hết sức quan trọng.

Hai là, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Làm cho đảng viên quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường “sức đề kháng” tránh gây mất đoàn kết nội bộ Vận dụng linh hoạt các biện pháp xử lý đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, chống có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của cơ quan giáo dục trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực,”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước mắt, cần tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh cụ thể:

+ Đối với cán bộ quản lí: Luôn gương mẫu trong công việc, tích cực học tập, chỉ đạo công việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hết lòng phục vụ nhân dân và tất cả vì học sinh thân yêu. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về Quy chế chuyên môn.

+ Đối với giáo viên: Luôn nhận thức được vị trí, vai trò của bản thân. Có tư tưởng vững vàng, lối sống giản dị, mẫu mực. Tích cực học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, chất lượng văn hóa cho học sinh.

4– Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với các đảng viên trong chi bộ.

– Chi bộ và đảng viên đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; có chương trình hành động cụ thể; Kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân và gắn với đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

– Chi bộ tổ chức thực hiện theo chương trình toàn khóa đến hết năm 2020.

III. Đánh giá chung: 1. Ưu điểm:

– Cấp ủy, Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường luôn giữ được tính đoàn kết, thống nhất. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên ban hành Kế hoạch, Nghị quyết, Kết luận các cuộc họp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Chi bộ. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cán bộ, GV-NV có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Chi bộ, nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cấp ủy chủ động, tích cực lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

2. Hạn chế:

– Do đặc thù là chi bộ trường học nên thời gian chủ yếu là công tác giảng dạy chuyên môn nên thời gian dành cho các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị còn hạn chế.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05: 1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

1.1 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho đảng viên, giáo viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

1.2 Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

1.3 Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

1.4 Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy.

1.5 Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ.

1.6 Tăng cường quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục.

1.8 Chi uỷ, BGH phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

1.9 Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

2- Về cơ chế, chính sách

– Thúc đẩy đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, tăng cường công tác xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

– Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch: Kế hoạch phải được xây dựng cụ thể, đầy đủ các cấp độ (năm, tháng, tuần, ngày..) và phải dựa trên những căn cứ lý luận, thực tiễn khoa học, khả thi; các cấp quản lý trong nhà trường phải thực hiện tốt chức năng quản lý việc thực hiện kế hoạch của giáo viên, nhân viên.

– Chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đúng năng lực học sinh.

– Chăm lo xây dựng thương hiệu của nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng sản phẩm học sinh qua đào tạo tại nhà trường, xây dựng nhà trường thật sự có uy tín về chất lượng giáo dục; là một trong những trường chuẩn trọng điểm của địa phương.

– Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch cán bộ với quy hoạch đào tạo nâng chuẩn, xem quy hoạch là khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường.

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

3- Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của chi bộ cơ quan. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

Mẫu báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

Mời bạn đọc tham khảo Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 dành cho đảng viên để có thể lập được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình