Xây Dựng Nghị Quyết Chuyên Đề / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Xây Dựng Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề Năm 2019, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Chuyên Đề Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Trẻ Phù Hợp Với Bối Cảnh Địa Phươ, 2. Xây Dựng Kế Hoạch Bồi Dưỡng Để Phát Triển Chuyên Môn Của Bản Thân, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Bài Thu Hoạch: Nội Dung Bồi Dưỡng 2: Chuyên Đề: Hướng Dẫn, Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề 10 Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa, Phát Triển Thương Hiệu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Chuyên Đề 5 Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học, Xây Dựng Phát Triển Kế Hoạch Giáo Dục ở Thpt, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Mẫu Đơn Đề Nghị Chuyển Quyền Sử Dụng Đất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 05, Thu Hoạch Nghị Quyết 55, Bài Thu Hoạch Học Nghị Quyết, Bai Thu Hoach Nghi Quyet 10 11 12, Nghị Quyết Số 42 Về Quy Hoạch Cán Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 9, Bai Thu Hoach Nghi Quyet 25-nq/tw, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 52, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết 54 Về Huế, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58, Bài Thi Hoạch Nghị Quyết 55, Nghị Quyết Quy Hoạch Cán Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Lan Thu 5, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết 55, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tư 8, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 52-nq/tw, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55-nq/tw, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Tw 5, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết 12, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết 55, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 9, Báo Cáo Thu Hoạch Nghị Quyết Tw4, Bai Thu Hoach Nghi Quyet T ư 5, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 05-nq/tw, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết 35, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Góp ý Nghị Định Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2017, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2018, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2017, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng,

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Xây Dựng Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề Năm 2019, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Chuyên Đề Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Trẻ Phù Hợp Với Bối Cảnh Địa Phươ, 2. Xây Dựng Kế Hoạch Bồi Dưỡng Để Phát Triển Chuyên Môn Của Bản Thân, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Bài Thu Hoạch: Nội Dung Bồi Dưỡng 2: Chuyên Đề: Hướng Dẫn, Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề 10 Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa, Phát Triển Thương Hiệu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Chuyên Đề 5 Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học, Xây Dựng Phát Triển Kế Hoạch Giáo Dục ở Thpt, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề,

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Phương án Xây Dựng Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Kế Hoạch Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiễu Mẫu, Bài Tham Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Bộ Tiêu Chí Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Tiêu Chí Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Tiêu Chí Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Powerpoint Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Tham Luan Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu Hà Tĩnh, Bài Tham Luận Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu , Tiêu Chí Huyện Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Thủ Tục Chuyển Nhượng Đất ở Nông Thôn, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2016,2020, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Chuyên Đề Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Nông Thôn, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, 9 Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Nghệ An, Luận Văn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Cẩm Nang Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 20 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Số 19 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 17 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 5 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lý Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 06 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thông Tư Số 41 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nộng Thôn, Quá Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 12 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Nông Thôn Mới,

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Phương án Xây Dựng Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Kế Hoạch Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiễu Mẫu, Bài Tham Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Bộ Tiêu Chí Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Tiêu Chí Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Tiêu Chí Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Powerpoint Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Tham Luan Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Bộ Tiêu Chí Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu Hà Tĩnh, Bài Tham Luận Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu , Tiêu Chí Huyện Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn,

Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Chuyên Đề Về Xây Dựng Pháp Luật

Theo đó, về nhiệm vụ xây dựng thể chế, pháp luật, Chính phủ xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Trong thời gian qua, các bộ, cơ quan đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; hệ thống pháp luật, đặc biệt là thể chế, pháp luật về kinh tế thường xuyên được rà soát và hoàn thiện theo các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ cũng như đòi hỏi của thực tiễn; một số yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ chưa được thực hiện nghiêm túc; nhiều hạn chế, vướng mắc của pháp luật gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh chậm được tháo gỡ.

Những hạn chế này có nguyên nhân chủ quan do một số bộ, cơ quan, địa phương chưa coi trọng đúng mức công tác rà soát và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo, công chức một số bộ, cơ quan trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật chưa cao. Nhiều cơ quan chính quyền các cấp chưa chuyển biến mạnh mẽ và bắt kịp với yêu cầu và hành động của Chính phủ trong thực thi pháp luật theo tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước tình hình này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; chủ động rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành; thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân để có phản ứng chính sách kịp thời, giải quyết ngay và dứt điểm những vướng mắc, bất cập của môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội, kiến nghị xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; kiên quyết loại bỏ lợi ích cục bộ, trục lợi chính sách trong xây dựng thể chế, pháp luật, những tiêu cực, nhũng nhiễu trong tổ chức thi hành pháp luật. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ này.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, báo cáo, kiến nghị Chính phủ xem xét trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 12/2017 và các năm tiếp theo.

Thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là dự án luật quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá, đồng thời thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (Đơn vị). Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ nghiên cứu tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ tại Phiên họp này, chỉnh lý dự án Luật về một số nội dung.

Cụ thể, về nguyên tắc áp dụng pháp luật: Bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013, có thể chế, chính sách ưu đãi vượt trên các luật hiện hành, có khả năng cạnh tranh, thích ứng cao với yêu cầu hội nhập quốc tế; trong đó cần có một số chính sách ưu đãi cao hơn các đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do trong khu vực nhằm thu hút đầu tư. Có quy định cho phép áp dụng Luật này đối với các Đơn vị được Quốc hội thành lập sau khi Luật này có hiệu lực, bảo đảm tính ổn định của Luật.

Về tổ chức chính quyền Đơn vị, thống nhất phương án tổ chức chính quyền Đơn vị theo mô hình Trưởng Đơn vị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, không tổ chức Hội đồng nhân dân; quy định phân cấp cho Trưởng Đơn vị một số thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; bổ sung quy định cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với Trưởng Đơn vị; tổ chức và hoạt động của các cơ quan: Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án là cấp đặc biệt, có đủ thẩm quyền trong hoạt động tư pháp, tố tụng.

Về nguồn vốn đầu tư cho Đơn vị, quy định kết hợp các nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương và để lại hợp lý nguồn tăng thu của Đơn vị để đầu tư hạ tầng thiết yếu ban đầu.

Hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật chứng khoán (sửa đổi)

Về đề nghị xây dựng dự án Luật chứng khoán (sửa đổi), Chính phủ thông qua các chính sách và đề nghị xây dựng dự án Luật theo Báo cáo đề nghị xây dựng dự án Luật của Bộ Tài chính, nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung, chính sách, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động, dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Chính phủ yêu cầu việc xây dựng dự án Luật cần chú ý đến yếu tố an toàn của thị trường chứng khoán, bảo đảm cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế.

Quý I/2018 trình ban hành Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội

Về đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm quản lý và tổ chức lễ hội chặt chẽ, khắc phục những hạn chế, bất cập thời gian qua như: Các hiện tượng phản cảm, bạo lực xảy ra trong lễ hội hoặc các biểu hiện “thương mại hóa” lễ hội, nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở nước ta trong thời gian tới.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định về kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vướng mắc áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường để tạo thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công theo hướng, để tháo gỡ vướng mắc khi quyết định chủ trương đầu tư công các dự án nhóm A có cấu phần xây dựng, cho phép áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đối với dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư cũng thực hiện theo tinh thần này.

Chí Kiên/Chinhphu.vn

Hiệu Quả Từ 2 Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, đầu năm 2011 Huyện ủy Cờ Đỏ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về “Xây dựng chi bộ ấp và đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh toàn diện” và Nghị quyết số 04-NQ/HU về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ giai đoạn 2011-2015 (NQ 04). Qua gần 5 năm thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề này, huyện Cờ Đỏ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt nghị quyết chuyên đề của BTV Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, từ khi thực hiện NQ 03, BTV Đảng ủy các xã, thị trấn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, đảng viên; xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp với MTTQ và các đoàn thể; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân; đổi mới phong cách và lề lối làm việc của CB, đảng viên nhất là CB chủ chốt; thực hiện tốt quy chế dân chủ; thường xuyên duy trì họp lệ định kỳ các thường trực, ban chấp hành, BTV đảng ủy, làm việc định kỳ với MTTQ các đoàn thể; quan tâm công tác phát triển đảng viên… Nhờ vậy, việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ xã, thị trấn và chi bộ ấp được nâng lên. Năm 2014, có 8/10 đảng bộ xã, thị trấn đạt trong sạch vững mạnh, có 62/79 chi bộ ấp đạt TSVM (tăng hơn 14 chi bộ so với năm 2010).

Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ

Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ CB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nên năm 2011 BTV Huyện ủy Cờ Đỏ đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng CB giai đoạn 2011-2015 (NQ04). Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phú, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, sau khi NQ 04 ban hành, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, ổn định bộ máy từ huyện đến cơ sở trên cơ sở biên chế thành phố giao. Đến nay, tổ chức bộ máy biên chế từ huyện đến cơ sở đã bố trí 426/457 biên chế, cơ bản đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung nguồn CB lãnh đạo, quản lý. Từ đó đã giúp các địa phương, đơn vị chủ động được đội ngũ CB kế cận, phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong lựa chọn nhân sự; chuẩn bị được đội ngũ CB trước mắt và lâu dài.

Trên cơ sở quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp, gần 5 năm qua, các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ CB. Đồng chí Bùi Văn Kiệt, Bí thư Đảng ủy xã Thới Hưng, cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy xã đã cử và tạo điều kiện cho 67 lượt CB đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt. Trong đó, cao cấp lý luận chính trị 1 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 19 đồng chí; đại học chuyên môn 15 đồng chí. Đến nay, trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn của CB, công chức của xã được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Nguyễn Thị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hưng, thực hiện NQ 04 của Huyện ủy, hàng năm Đảng ủy xã căn cứ theo quy hoạch đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch đào tạo theo chiêu sinh của trên. Tính từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy xã đã cử và tạo điều kiện cho 25 CB đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (đại học 17, trung cấp 8); tạo điều kiện cho 34 CB đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị (cao cấp 2, trung cấp 32). Đến nay, đa phần CB, công chức xã đạt chuẩn trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn theo quy định.

Theo báo cáo của BTV Huyện ủy, thực hiện NQ 04, từ năm 2011 đến nay, huyện đã cử 469 CB học nâng cao trình độ lý luận chính trị (trong đó trung cấp 48 đồng chí, cao cấp 51 đồng chí); cử 191 CB đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (trong đó, đại học 165 đồng chí, sau đại học 26 đồng chí). Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo CB nên đến nay 97,5% CB, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ ĐH trở lên (cao hơn đầu nhiệm kỳ 28,23%) và 60,7% CB, công chức, viên chức huyện có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (cao hơn đầu nhiệm kỳ 24,5%); 76,7% CB, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên (cao hơn 56,75% so với đầu nhiệm kỳ) và 63,9% CB, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (cao hơn đầu nhiệm kỳ 32,3%). Cũng nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo nên 226 cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đều bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu theo quy định (trong đó nữ chiếm 14,16%, trẻ chiếm 23,45%); các CB được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 tất cả có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, đa phần có trình độ cao cấp chính trị và bảo đảm tỷ lệ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số theo quy định.

Có thể nhận thấy, sau gần 5 năm thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề nêu trên, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ ấp ở huyện Cờ Đỏ dần đi vào nền nếp theo hướng chất lượng và hiệu quả hơn; trình độ đội ngũ cán bộ đã được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị tổng kết 2 nghị quyết chuyên đề này vừa qua, trên cơ sở kiến nghị đề xuất của các cấp ủy đảng, đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu, ghi nhận và khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện sáng tạo hơn nữa 2 nghị quyết chuyên đề này trong nhiệm kỳ tới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG