Ý Nghĩa Của Quyết Định 217 218 / Top 13 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tphcm, Quyết Định Hình Phạt Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 12/2023 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1131 Của Thanh Tra Chính Phủ, Quyết Định Số 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1140 Của Tổng Cục Chính Trị, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 2405 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct 2023 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Số 759 Điều Chỉnh Thông Tư 08, Quyết Định 438/qd_ct Về Giáo Dục Chinh Tri, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược, Báo Cáo Tài Chính 2023 Theo Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định 1849 Của Thủ Tướng Chính Phủ, 3 Quyết Định Tài Chính Của Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2023, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2023, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính 2023 Theo Quyết Định Nào, Báo Cáo Tài Chính Năm 2023 Theo Quyết Định Nào, Quyết Định 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2023, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, 3 Quyết Định Cơ Bản Của Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 1140 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Tr,

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ,

Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tphcm, Quyết Định Hình Phạt Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 12/2023 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1131 Của Thanh Tra Chính Phủ, Quyết Định Số 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1140 Của Tổng Cục Chính Trị, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 2405 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct 2023 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Số 759 Điều Chỉnh Thông Tư 08, Quyết Định 438/qd_ct Về Giáo Dục Chinh Tri, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược, Báo Cáo Tài Chính 2023 Theo Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định 1849 Của Thủ Tướng Chính Phủ, 3 Quyết Định Tài Chính Của Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2023, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2023, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính 2023 Theo Quyết Định Nào, Báo Cáo Tài Chính Năm 2023 Theo Quyết Định Nào, Quyết Định 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2023, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, 3 Quyết Định Cơ Bản Của Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 1140 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Tr,

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ,

Kết Quả Triển Khai Quyết Định 217, 218

Kết quả triển khai Quyết định 217, 218-QĐ/TW trên địa bàn huyện Như Xuân

Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội là một nhiệm vụ rất quan trọng nên ngay từ đầu năm, Thường trực Huyện ủy Như Xuân đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện xây dựng kế hoạch trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt để triển khai thực hiện.

Nếu như trước đây, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế do chưa có văn bản nào quy định cụ thể. Từ khi thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thì việc giám sát và phản biện xã hội trở thành một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội như: Việc tổ chức cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.Trong năm 5 đã đóng góp trên 1.300 lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2023-2023, gần 900 lượt ý kiến đóng góp cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; 3.015 ý kiến tham gia các dự thảo luật như: Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Huyện ủy cũng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã huyện triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức. Trong đó, tập trung góp ý việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức;… việc góp ý thông qua hình thức góp ý trực tiếp vào văn bản hoặc qua các buổi tọa đàm, tiếp xúc cử tri. Xác định một trong những nội dung quan trọng của việc tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đó là việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm 5 MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức 256 hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với cử tri trong huyện; tổ chức 177 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Kết quả đã có 367 lượt ý kiến của cử tri tham gia; năm 2023 có 16/18 xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã, thị trấn với nhân dân, có 1.157 người tham dự với 220 ý kiến, trong đó có 188 ý kiến được giải quyết trực tiếp tại hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) trong thời gian tới, huyện Như Xuân xác định triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Đoàn Đức Lưu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

<

Sơ Kết Thực Hiện Quyết Định Số 217, 218

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 218 quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo, linh hoạt trong công tác tham mưu, chỉ đạo; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát, phản biện xã hội, gắn trực tiếp với các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh và hướng đến những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều hành vi vi phạm; tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; kịp thời điều chỉnh những quy định không phù hợp, đảm bảo phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tỉnh Quảng Ninh cũng tập trung phát huy tối đa vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn khu và trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố trong nắm bắt tư tưởng, ý kiến phản hồi, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện quy hoạch, cải cách hành chính, đầu tư công, phát triển nguồn lực của xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chương trình quốc gia về nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư, phát hiện và kiến nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, khai thác các tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, cải thiện môi trường sống, môi trường xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền thông qua phát huy dân chủ của nhân dân ở cơ sở để giới thiệu, phát hiện những người ưu tú ứng cử vào các cơ quan cấp ủy, chính quyền; đồng thời đóng góp chấn chỉnh những yếu kém tồn tại của năm 2014.

Đồng chí cũng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, MTTQ, các đoàn thể cần tập trung thực hiện giám sát Đề án 25. Bên cạnh việc triển khai các mô hình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức, MTTQ, đoàn thể, cần xem xét kiến nghị cơ chế chính sách, xem xét việc thực hiện cụ thể của các tổ chức, địa bàn; tham gia xây dựng Luật MTTQ. Các cấp ủy, cơ quan quản lý Nhà nước cần tạo điều kiện tốt nhất và thực hiện nghiêm túc Quyết định 217, 218 để MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền.

Về cách thức thực hiện, đồng chí cũng chỉ rõ cần cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công từng tổ chức, cá nhân triển khai, có thước đo bằng sản phẩm cụ thể, đánh giá từng kỳ, cuối năm; lựa chọn các điểm mấu chốt, khâu đột phá, địa bàn, lĩnh vực để đúc rút kinh nghiệm xây dựng các tiêu chí, quy trình cụ thể nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả triển khai các nhiệm vụ; xây dựng cơ chế cung cấp, tiếp nhận, xử lý, kiến nghị thông tin để các cấp thẩm quyền giải quyết những kiến nghị sau giám sát, đề xuất của MTTQ, đoàn thể và nhân dân. Chính quyền các cấp duy trì lịch giao ban khối dân vận hàng tháng; MTTQ chủ động đề xuất để các cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại với nhân dân; chủ động đề xuất cử các thành viên tham gia tiếp công dân; nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức tổ chức hoạt động trong hệ thống chính trị theo Đề án 25; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên trách ở MTTQ, các đoàn thể thông qua bồi dưỡng, tập huấn, giao việc; đề xuất thực hiện quy hoạch, luân chuyển cán bộ làm công tác MTTQ và đoàn thể./.

Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Gắn Với Nghị Quyết Trung Ương 4

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo sơ kết cho thấy, công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của TP HCM đã được triển khai quyết liệt. Thành ủy TP HCM đã sớm ban hành Thông tri số 31 về lãnh đạo thực hiện Quy chế 217, Quy định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Hướng dẫn số 03 của Ban Dân vận Thành ủy về triển khai thực hiện Quy chế 217 và Quy định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Trên tinh thần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố cũng đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình được quy định trong Quyết định 217, Quyết định 218 và Chỉ thị của thành ủy.

Trong đó, về hoạt động giám sát, Thành phố đã quan tâm giám sát ở những lĩnh vực mới, (như lĩnh vực tư pháp);. Đối tượng giám sát đã được xác định cụ thể hơn để từ đó xây dựng nội dung giám sát phù hợp.

3 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc như: giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, giải toả; việc bố trí tái định cư và tạm cư cho người dân có nhà, đất bị thu hồi; việc thực hiện quy hoạch, dự án còn để kéo dài nhiều năm; việc giải quyết các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non (ngoài công lập), công tác bảo đảm an toàn giao thông – trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống cháy nỗ trên địa bàn dân cư; giám sát quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của UBND các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở; về đảm bảo an toàn thực phẩm…

Qua giám sát, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập, gây bức xúc cho người dân và có thông báo kết quả giải quyết về Mặt trận. Nhìn chung, các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm giải quyết những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo quy định.

Hoạt động giám sát đã giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời, giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm góp phần vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Về hoạt động phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cấp Thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện.

Hằng năm, MTTQ Thành phố đều xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác này, hướng dẫn MTTQ cấp huyên, xã thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2023, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trong việc tổ chức phản biện xã hội, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn Quyết định số 217 -QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Đây là cách làm hay nhằm tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với chính quyền trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của UBMTTQ Việt Nam TP HCM trong việc thực hiện Quyết định 217-218 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống MTTQ Việt Nam thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh chưa có luật, pháp lệnh và nghị định về giám sát và phản biện xã hội, 3 năm qua MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã rất quyết tâm, chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau 3 năm, ở cấp Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tất cả các tổ chức chính trị-xã hội và nhiều tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động giám sát ở cấp Trung ương ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội như: chính sách với người có công; bảo vệ môi trường; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (thuế, hải quan); an toàn thực phẩm; xác định sự hài lòng của nhân dân đối với các dịch vụ hành chính công; thực hiện Luật Khoa học, công nghệ; Luật Hợp tác xã. MTTQ Việt Nam, 5 tổ chức chính trị-xã hội, nhiều tổ chức thành viên, đoàn thể khác đã tham gia việc giám sát.

“Ở tất cả 63 tỉnh, thành phố, việc triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đều đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy và chính quyền các cấp”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, để công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị MTTQ TP HCM cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, MTTQ cần bám sát 4 nguyên tắc trong Quyết định 217, 218, hằng năm cần phối hợp sơ kết công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và chỉ đạo cho các năm tiếp theo, nhất là cần gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, sau giám sát, phản biện xã hội, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận cần sớm có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và phải “đeo bám”, theo dõi, đôn đốc thường xuyên, quyết liệt việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bốn là, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận cần tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp về trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp thông qua việc tổ chức nghiên cứu, khảo sát, sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm và biên soạn, phổ biến các tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ góp ý kiến cũng như nhiệm vụ phản biện xã hội trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng khẳng định, kết quả sau 3 năm thực hiện của TP HCM sẽ giúp ích rất nhiều cho UBTƯ MTTQ Việt Nam để tới đây tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm việc thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị.