Ý Nghĩa Của Quyết Định 217 218 / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tphcm, Quyết Định Hình Phạt Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1131 Của Thanh Tra Chính Phủ, Quyết Định Số 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1140 Của Tổng Cục Chính Trị, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 2405 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct 2016 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Số 759 Điều Chỉnh Thông Tư 08, Quyết Định 438/qd_ct Về Giáo Dục Chinh Tri, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược, Báo Cáo Tài Chính 2016 Theo Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định 1849 Của Thủ Tướng Chính Phủ, 3 Quyết Định Tài Chính Của Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2019, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2020, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính 2016 Theo Quyết Định Nào, Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Theo Quyết Định Nào, Quyết Định 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, 3 Quyết Định Cơ Bản Của Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 1140 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Tr,

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ,

Sơ Kết Thực Hiện Quyết Định Số 217, 218

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 218 quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo, linh hoạt trong công tác tham mưu, chỉ đạo; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát, phản biện xã hội, gắn trực tiếp với các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh và hướng đến những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều hành vi vi phạm; tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; kịp thời điều chỉnh những quy định không phù hợp, đảm bảo phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tỉnh Quảng Ninh cũng tập trung phát huy tối đa vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn khu và trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố trong nắm bắt tư tưởng, ý kiến phản hồi, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện quy hoạch, cải cách hành chính, đầu tư công, phát triển nguồn lực của xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chương trình quốc gia về nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư, phát hiện và kiến nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, khai thác các tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, cải thiện môi trường sống, môi trường xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền thông qua phát huy dân chủ của nhân dân ở cơ sở để giới thiệu, phát hiện những người ưu tú ứng cử vào các cơ quan cấp ủy, chính quyền; đồng thời đóng góp chấn chỉnh những yếu kém tồn tại của năm 2014.

Đồng chí cũng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, MTTQ, các đoàn thể cần tập trung thực hiện giám sát Đề án 25. Bên cạnh việc triển khai các mô hình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức, MTTQ, đoàn thể, cần xem xét kiến nghị cơ chế chính sách, xem xét việc thực hiện cụ thể của các tổ chức, địa bàn; tham gia xây dựng Luật MTTQ. Các cấp ủy, cơ quan quản lý Nhà nước cần tạo điều kiện tốt nhất và thực hiện nghiêm túc Quyết định 217, 218 để MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền.

Về cách thức thực hiện, đồng chí cũng chỉ rõ cần cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công từng tổ chức, cá nhân triển khai, có thước đo bằng sản phẩm cụ thể, đánh giá từng kỳ, cuối năm; lựa chọn các điểm mấu chốt, khâu đột phá, địa bàn, lĩnh vực để đúc rút kinh nghiệm xây dựng các tiêu chí, quy trình cụ thể nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả triển khai các nhiệm vụ; xây dựng cơ chế cung cấp, tiếp nhận, xử lý, kiến nghị thông tin để các cấp thẩm quyền giải quyết những kiến nghị sau giám sát, đề xuất của MTTQ, đoàn thể và nhân dân. Chính quyền các cấp duy trì lịch giao ban khối dân vận hàng tháng; MTTQ chủ động đề xuất để các cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại với nhân dân; chủ động đề xuất cử các thành viên tham gia tiếp công dân; nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức tổ chức hoạt động trong hệ thống chính trị theo Đề án 25; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên trách ở MTTQ, các đoàn thể thông qua bồi dưỡng, tập huấn, giao việc; đề xuất thực hiện quy hoạch, luân chuyển cán bộ làm công tác MTTQ và đoàn thể./.

Hội Nghị Quán Triệt Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã nhấn mạnh: Sự ra đời của quy chế và quy định theo Quyết định 217 và 218 thực sự là kết quả thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân trong quá trình triển khai và cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị và dự thảo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương triển khai Quy chế, Quy định này.

“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” được Bộ Chính trị ban hành ngày 12/12/2013, nhằm thể chế hóa những quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa được Quốc hội thông qua và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 10, 11 của Đảng về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo quy chế này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là những đơn vị giám sát đối với cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Đối với cá nhân bao gồm cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã), công chức viên nhà nước. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện cương lĩnh chính trị, các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của tổ chức đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chức năng và nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và toàn dân hiện nay.

Sự ra đời của Quy chế, Quy định thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Kết quả này đã phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân trong quá trình triển khai và cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Việc ban hành Quy chế và Quy định là điều kiện, công cụ để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, là phương thức để mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Hà Thị Khiết yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quy định này sâu rộng tới các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Ban Dân vận các cấp cần tham mưu cho đảng ủy các cấp về nhận thức để đảm bảo việc triển khai chặt chẽ, đồng bộ./.

Mẫu Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217 218

Báo cáo tổng kết thực hiện quyết định 217, 218 QĐ/TW

BÁO CÁO

Tổng kết….năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217, 218-QĐ/TW:

– Ghi cụ thể văn bản triển khai, quán triệt:…………………………………………………………………………

– Số cuộc:……………………………………………………………………………………………………………………..

– Số người tham dự:………………………………………………………………………………………………………

– Đối tượng tham dự:……………………………………………………………………………………………………..

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217, 218-QĐ/TW NGÀY 12/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

1. Công tác tham mưu Đảng ủy:……………………………………………………………………………………..

– Ban hành văn bản (kế hoạch, công văn…)

2. Hoạt động giám sát: (từ năm 20…. – 20….)

– Tổ chức bao nhiêu cuộc giám sát:…………………………………………………………………………………

– Nội dung giám sát:………………………………………………………………………………………………………

– Đối tượng giám sát:……………………………………………………………………………………………………..

Nhận xét những kết quả đạt được qua giám sát; những mặt còn hạn chế…………………………….

3. Hoạt động phản biện xã hội:

– Tổ chức bao nhiêu cuộc phản biện:………………………………………………………………………………..

– Nội dung phản biện:……………………………………………………………………………………………………..

– Số người dự phản biện:………………………………………………………………………………………………..

4. Góp ý xây dựng Đảng:…………………………………………………………………………………………………

– Tổ chức bao nhiêu cuộc góp ý cho Đảng:………………………………………………………………………..

– Nội dung góp ý:……………………………………………………………………………………………………………

– Số người dự góp ý:………………………………………………………………………………………………………

5. Góp ý xây dựng chính quyền:………………………………………………………………………………………

– Tổ chức bao nhiêu cuộc góp ý cho chính quyền:……………………………………………………………..

– Nội dung góp ý:……………………………………………………………………………………………………………

– Số người dự góp ý:………………………………………………………………………………………………………

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Những kết quả đạt được:…………………………………………………………………………………………….

2. Những hạn chế:…………………………………………………………………………………………………………

3. Bài học kinh nghiệm:………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú: Báo cáo phải ghi rõ số liệu cụ thể, ngắn gọn, súc tích.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị như sau:

BÁO CÁOKết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI

Thực hiện nội dung Công văn số: ……………….., ngày ……………… của Huyện ủy …………… về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện:

– Triển khai thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI (gọi tắt là Quy chế, Quy định); Kế hoạch số: ………., ngày ……………… của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số: ………….., ngày …………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của bộ Chính trị khóa XI và Hướng dẫn số: 03-HD/BDVHU, ngày 14/5/2014 về hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện đã tổ chức quán triệt, thực hiện Quy chế, Quy định đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức; góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

– Thực hiện các văn bản hướng dẫn nêu trên đã chỉ đạo các ngành, đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Quy chế, Quy định; chỉ đạo Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức học tập, quán triệt. Đến nay, Huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung theo kế hoạch; thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tập huấn; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu nắm được quan điểm, ý nghĩa, mục đích, nội dung; qua đó nhận thức được trách nhiệm trong thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, của Bộ Chính trị; xác định rõ hơn về chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội.

– Đi đôi với việc tổ chức quán triệt, học tập, đơn vị đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Quy chế, Quy định.

II. Kết quả triển khai thực hiện:

– Trong 02 năm, UBND huyện luôn phối hợp và tạo điều kiện cho các hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được thực hiện hằng năm như: Giám sát Chương trình, Dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số: 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư của cộng đồng; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ chủ chốt do HĐND cấp xã bầu; giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Huyện ủy về thực hiện Quy chế, Quy định và căn cứ vào tình hình thực tiễn của Huyện, đã tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ như: Giám sát điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn theo Quyết định số: ………….. Ngày…tháng…năm… của UBND huyện; giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý Dự án-Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

– Qua giám sát, nhìn chung các ngành, đơn vị đã tổ chức thực hiện đúng quy định; tuy nhiên, trong quá trình giám sát đã phát hiện một số tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; Đoàn giám sát đã kịp thời nhắc nhở khắc phục những tồn tại hạn chế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc; công tác tổ chức, cán bộ.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Đất đai năm 2013; Luật Tiếp công dân; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam … cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; công tác hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; các xã, thị trấn tiếp nhận, hòa giải thành 284/400 vụ; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân tại các địa phương.

– Triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp nhân dân; góp ý vào hàng chục dự thảo luật, trong đó có những dự án luật quan trọng như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình(sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)… Đặc biệt, tiến hành góp ý vào các dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là góp ý vào dự thảo các văn kiện trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

III. Nhận xét chung.

1. Ưu điểm: Qua …. năm thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI), UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu đạt kết quả tốt.

2. Hạn chế:

– Việc tổ chức học tập, quán triệt Quy chế, Quy định và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện ở một số ngành, đơn vị còn chậm.

– Việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị và phản ánh công tác triển khai, kết quả thực hiện tại địa phương chưa nhiều.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến, đăng tải Quy chế, Quy định, thường xuyên phản ánh kết quả triển khai thực hiện tại các ngành, đơn vị, tích cực tuyên truyền về các điển hình tốt, sáng tạo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị.

2. Tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc; công tác tổ chức, cán bộ… Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong hoạt động; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện hoạt động giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đang và sẽ ban hành, tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện.

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét cân đối ngân sách, bố trí kinh phí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị trong những năm tiếp theo.

4. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị ở các ngành, địa phương; từ đó chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo việc thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị có tính thống nhất, thường xuyên, liên tục.

5. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Tag: sơ 2017 2016