Xu Hướng 3/2024 # Ubnd Tỉnh Lạng Sơn Tuyển Dụng Viên Chức Y Tế Năm 2024 # Top 3 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Ubnd Tỉnh Lạng Sơn Tuyển Dụng Viên Chức Y Tế Năm 2024 được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2024; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 29/11/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 139/TTr-SNV ngày 06 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024 gồm: 160 chỉ tiêu.

Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành tuyển dụng cụ thể theo biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

– Hướng dẫn Sở Y tế tổ chức, triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2024.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức tuyển dụng viên chức Sở Y tế theo quy định. Báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ, hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức (nếu có).

– Tổng hợp danh sách viên chức được tuyển dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ kết quả kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2024.

Điều 3. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế:

Tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê duyệt; trong chỉ tiêu biên chế, số lượng ngư i làm việc được phân bổ, đảm bảo theo đúng định mức, định biên, cơ cấu và việc tuyển dụng thực hiện theo đúng các quy định củ pháp luật về tuyển dụng.

Thời gian hoàn thành:

– Tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức: trước ngày 01/9/2024;

– Báo cáo danh sách những người được tuyển dụng (gửi về Sở Nội vụ): trước ngày 15/9/2024.

– Các văn bản về tổ chức, triển khai kỳ tuyển dụng viên chức gửi về Sở Nội vụ (01 bản) để theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ubnd Tỉnh Lạng Sơn Tuyển Dụng Công Chức Năm 2024

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 161/2024/NĐ-CP ngày 29/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 14/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Hội có tính chất đặc thù (sau đây viết tắt là nhu cầu tuyển dụng công chức) năm 2024 gồm 59 chỉ tiêu, cụ thể:

Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ cụ thể theo biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2024 và Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 09/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2024 tại UBND huyện Đình Lập (đính kèm Thông báo này)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng. đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 29/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba (03) phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (không dán tem).

IV. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. CÁC MÔN THI, ĐIỂM THI, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN 1. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính hoặc thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần

– Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ, gồm 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

– Phần III: Tin học, gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

b) Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

– Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian thi: 180 phút.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển

Thí sinh trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và bổ sung bản cam kết 1 sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

VI. TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng: Người dân tộc thiểu số được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, đã tốt nghiệp ra trường (Tuyển dụng theo Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn: Đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Mục II Thông báo này.

3. Quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển: Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển phải được kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm

Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn) cần tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển thông qua Hội đồng kiểm tra, sát hạch của tỉnh.

VII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2024 đến hết ngày 15/7/2024 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại cơ quan đó).

– Thời gian các cơ quan nộp biểu tổng hợp danh sách và Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh về Sở Nội vụ từ ngày 16/7/2024 đến ngày 17/7/2024.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý

– Về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (Có phụ lục kèm theo Thông báo này).

– Quy đổi chứng chỉ tin học: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tin học ứng dụng A, B, C) cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2024/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực ( trước ngày 10/8/2024), có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

– Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng có trách nhiệm thông báo công khai người được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, cơ quan có nhu cầu tuyển dụng kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh, nếu thí sinh kê khai chưa đầy đủ thì yêu cầu kê khai bổ sung, nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; người làm việc tại các Hội đặc thù được giao nhiệm vụ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh theo từng ngày và đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một trong các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 cơ quan trở lên sẽ không được dự thi.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền rút Phiếu đã đăng ký dự tuyển để đăng ký dự tuyển vào cơ quan khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

– Trong trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển đúng theo Thông báo này, nếu không được tiếp nhận thì người đứng đầu cơ quan tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi rõ lý do không tiếp nhận, ký, đóng dấu xác nhận vào Phiếu đăng ký dự tuyển sau đó người đăng ký dự tuyển mang phiếu nộp tại Sở Nội vụ (trong trường hợp người dự tuyển không đồng ý với lý do không tiếp nhận phiếu của cơ quan tiếp nhận) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

– Đối với các phiếu đăng ký dự tuyển nộp tại vị trí có đối tượng xét tuyển đặc cách được công nhận trúng tuyển (hết chỉ tiêu tuyển dụng): Hội đồng tuyển dụng tiến hành hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển, làm lại phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Phiếu đăng ký dự tuyển lần 2 của thí sinh do hết chỉ tiêu tuyển dụng không tính là Phiếu đăng ký dự tuyển nộp quá thời gian quy định tại thông báo này. Thời gian thay đổi nguyện vọng Sở Nội vụ sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách.

– Nội dung thi tuyển, thời gian và địa điểm thi tuyển, lệ phí thi tuyển do Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 thông báo.

– Nhu cầu tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ và các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng; đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh: http://www.langson.gov.vn/

+ Sở Nội vụ: http://sonv.langson.gov.vn/

– Giao Sở Nội vụ tham mưu triển khai các nội dung trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2024 niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc./.

Ubnd Tỉnh Tuyển Quang Tuyển Dụng Công Chức Năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19//6/2024;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị đinh số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 29/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số) loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chì tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15//3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và. quản lý công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 14/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh, nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 32/.2013/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2013 của ủy ban nhân, dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của ưỷ ban nhân dân tỉnh sửa đồi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 1099-TB/TU ngày 04/11/2024 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức năm 2024;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 394/TTr-SNV ngày 19/11/2024 về ban hành kế hoạch, tuyển dụng công chức tỉnh ‘Tuyên Quang năm 2024.

Điều 1. Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2024, như sau:

II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển; phương thức tuyển dụng

1. Điều kiện người đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm công chức của các cơ quan, đơn vị phải có đủ điều kiện dự tuyển quy định tại Điều 36, Luật Cán bộ, công chức.

Riêng người dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện sơ tuyển. Những người đạt yêu cầu, thì sẽ tiếp tục được tham gia xét tuyển, thi tuyển theo quy định.

2. Phương thức tuyển dụng

2.1.1.Đổi tượng xét tuyển

-Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

-Những người thuộc đối tượng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, theo quy định tại Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 05/12/2024 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

-Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 36, Luật Cán bộ, công chức cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

-Người dự tuyến vào chức danh Thủ quỹ cơ quan.

2.1.2.Nội dung, hĩnh thức xét tuyên

Thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 29/11/2024 của Chính phủ; cụ thể, xét tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

*Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù họp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

*Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.2.1.Đối tượng thi tuyển

Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển công chức theo quy định (bao gồm cả các trường họp đã dự xét tuyển nhưng không đạt; trừ người dự tuyển vào vị trí chức danh Thủ quỹ cơ quan và các vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh xét tuyển đã trúng tuyển).

2.2.2.Nội dung, hĩnh thức, thời gian thỉ tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 29/11/2024 của Chính phủ; cụ thể, việc thực hiện thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

-Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

-Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh) 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

-Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường họp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

+ Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

-Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được dự thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

-Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

-Hình thức thi: Thi viết.

-Thời gian thi: 180 phút.

– ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác định ngưòi trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 , khoản 4, khoản 5, Điều 1, Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 29/11/2024 của Chính phủ.

IV.Hồ so dự tuyển và thòi, gian nhận hồ sơ dự tuyển

Mỗi người dự tuyên chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại 01 cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ gồm có:

-Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 29/11/2024 của Chính phủ).

-Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

-05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển hoặc người nhận thay.

Hồ sơ dự tuyển phải có đủ các thành phần nêu trên, hồ sơ không đủ các thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

2.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

2.1.Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2.2.Địa điểm, nhận hồ sơ

* Tại Phòng tổ chức cán bộ; Văn phòng các cơ quan, đơn vị hoặc Phòng Nội vụ; Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng.

Người đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2024/TT-BTC ngày 11/11/2024 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Việc tuyển dụng công chức năm 2024, hoàn thành trong quý II năm 2024 (thời gian, địa điểm xét tuyển, thi tuyển do Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh thông báo).

Điều 2. Tổ chúc thực hiện

Tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh:

-Thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2024 ban hành tại Quyết định này theo quy định.

-Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức và Đoàn Giám sát tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2024 theo quy định.

-Phương án biên soạn ngân hàng câu hỏi, quản lý ngân hàng câu hỏi, hình thức lựa chọn đề, bàn giao đề thi tuyển và xét tuyển; phương án thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối với môn thi Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ.

2.Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng

-Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, lập danh sách người đăng ký dự tuyển; thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển, xác định trường hợp thuộc đối tượng xét tuyển, thi tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng.

-Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

3.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức sơ tuyển đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên. Nội dung, hình thức sơ tuyển phải có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ trước khi thực hiện.

4.Đài Phái, thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin về kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2024 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh và trên Báo Tuyên Quang theo quy định.

5.Sở Thông tin và Truyền thông

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

30 Đề Phỏng Vấn Và Đáp Án Thi Tuyển Viên Chức Y Tế, Chức Danh Nhân Viên Y Tế

Trả lời: Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời: Quản lý và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể là:

a) Quản lý, lưu hồ sơ hoặc sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ em;

b) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khoẻ cho trẻ em ít nhất mỗi năm hai lần vào đầu mỗi học kỳ; Đánh giá sự phát triển về thể chất của trẻ em theo quy định hiện hành;

Trả lời: Phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế

c) Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần, trẻ em trên 24 tháng tuổi mỗi quý một lần. Theo dõi, phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em trong việc tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh;

d) Sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế; Chuyển trẻ em bị tai nạn và ốm đau đột xuất đến cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết;

đ) Giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cho trẻ em; Tham gia xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn cho trẻ em;

CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Trả lời: Nghĩa vụ chung của viên chức

e) Thông báo định kỳ và khi cần thiết tình hình sức khoẻ của trẻ em cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em.

1. Mỗi trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ có một phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế (Phòng Y tế) trong khu vực hành chính đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, diện tích từ 12m 2 trở lên, thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vận chuyển trẻ em bị tai nạn và ốm đau đột xuất đến cơ sở y tế.

2. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bố trí địa điểm để thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em.

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 2

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Trả lời: Trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trả lời: Nhân viên làm công tác y tế

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao.

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

2. Tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định này trong cơ sở giáo dục mầm non./.

1. Số lượng nhân viên làm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nhân viên làm công tác y tế có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên; Được tham gia các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, ngành y tế và địa phương tổ chức.

Nhân viên làm kiêm nhiệm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non nhất thiết phải qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác y tế trường học.

3. Nhân viên làm công tác y tế thuộc biên chế Tổ Văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh còn phải kiêm nhiệm các công việc khác theo quy định; Được hưởng lương, các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ubnd Tỉnh Lạng Sơn ‘Phớt Lờ’ Chỉ Đạo Của Thủ Tướng

Không chỉ phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh Lạng Sơn còn làm trái quy định của pháp luật tại dự án Khu đô thị mới Phú Lộc.

Hàng loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Phú Lộc. Ảnh: HA.

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 2010 – 2024.

Bên cạnh hàng loạt sai phạm về việc tiếp công dân như Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ tiếp công dân 12/96 kỳ (12%) thì hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực đất đai đã được chỉ rõ.

Theo Thanh tra Chính phủ, chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Phú Lộc có trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) của tỉnh Lạng Sơn; quá trình thực hiện được Thủ tướng chỉ đạo đồng ý chủ trương thực hiện theo hình thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục thu hồi, giao đất để thực hiện dự án và thực hiện cơ chế tài chính trong việc thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo trên, không chấp hành các quy định của pháp luật nên để xảy ra sai phạm.

Mặt khác, mặc dù chưa được Thủ tướng cho phép đầu tư nhưng UBND tỉnh Lạng Sơn vẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ vào đồ án quy hoạch Khu đô thị mới Phú Lộc để chia tách thành các dự án thành phần gồm: Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV để lập báo cáo nghiên cứu khả thi như một dự án đầu tư độc lập. Sau khi chia tách các dự án thành phần, UBND tỉnh Lạng Sơn không tổ chức đấu thầu công trình, đấu giá đất để lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định của Bộ Tài chính và Nghị định của Chính phủ…

Tại dự án này, UBND tỉnh Lạng Sơn áp dụng cơ chế tài chính theo hình thức thực hiện dự án thu 12% quỹ đất ở sau khi thực hiện xong dự án là trái quy định.

“UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, giao nhà đầu tư thực hiện dự án khi chưa được Thủ tướng cho phép là trái thẩm quyền”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Không chỉ vượt thẩm quyền, những biểu hiện làm trái quy định pháp luật của UBND tỉnh Lạng Sơn còn bị chỉ ra như việc phê duyệt tổng mức đầu tư gồm cả giá trị hạ tầng kiến trúc là không phù hợp với cơ chế đổi đất lấy hạ tầng; không lập dự toán chi tiết hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở để đối trừ tiền đất; không lập chi phí bảo hiểm là trái quy định. Cơ chế tài chính giao đất thực hiện dự án thu 12% quỹ đất ở sau khi thực hiện xong dự án là trái các quy định của pháp luật về đất đai, không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

“Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở TN-MT; Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm”, theo cơ quan thanh tra.

Nhiều vi phạm tại dự án án Khu đô thị mới Phú Lộc khiến người dân bức xúc và khiếu kiện kéo dài. Ảnh: HA.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc, vấn đề phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch dự án cũng để xẩy ra hàng loạt sai phạm.

Sau khi UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi vào năm 2004 và giao 4 nhà đầu tư thực hiện, theo đề nghị của các nhà đầu tư, UBND tỉnh đã tiến hành thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 3 hợp phần trong khu đô thị tổng cộng 33 lần. Sau điều chỉnh, diện tích đất tại dự án tăng 77.065m2, diện tích đất cây xanh giảm 74.956m2 so với quy hoạch chi tiết là vi phạm…

Về công tác thu hồi đất, giao thực hiện dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định thu hồi 141.974,8m2 đất thực hiện dự án Khu đô thị phú lộc I và 323.462,7m2 đất thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc IV là trái thẩm quyền. Cụ thể, quyết định thu hồi đất vi phạm Luật Đất đai quy định: Thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định giao đất sử dụng vào mục đích không phải là đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp là “từ 3 ha trở xuống đối với đất nông nghiệp đất lâm nghiệp có rừng, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị…”.

Cũng tại dự án khu đô thị Phú Lộc II, III và các nút giao thông đã không lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng; không thông báo cho người sử dụng đất biết về lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án… Sở TN-MT Lạng Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn vẫn tham mưu trình UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định thu hồi là vi phạm Nghị định Chính phủ.

Cũng trong kết luận thanh tra mới đây, ngoài dự án Khu đô thị mới Phú Lộc là hàng loạt các sai phạm của UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quạn tại các dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I (TP Lạng Sơn), Dự án N20 thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc), Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop-house (TP Lạng Sơn), Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý với kết luận của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu Lạng Sơn thực hiện và báo cáo Thủ tướng kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn thanh tra nêu trên là các ông Vy Văn Thành và Phạm Ngọc Thưởng. Hiện ông Thành đã nghỉ hưu theo chế độ còn ông Phạm Ngọc Thưởng vừa được Thủ tướng điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

Hoàng Anh

Cổng Ttđt Tỉnh Lạng Sơn

157/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Công an tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất an ninh và làm đường giao thông vào Trụ sở Công an huyện Đình Lập

Cập nhật thông tin chi tiết về Ubnd Tỉnh Lạng Sơn Tuyển Dụng Viên Chức Y Tế Năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!