Xu Hướng 6/2023 # Vai Trò Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trong Tình Hình Hiện Nay # Top 8 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Vai Trò Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trong Tình Hình Hiện Nay # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Vai Trò Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trong Tình Hình Hiện Nay được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong thời gia qua cấp ủy đảng các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ. Tuy nhiên, trước những diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề phải quan tâm giải quyết, đó là:

Thứ nhất: Bảo vệ chính trị nội bộ là vấn đề sống còn của chế độ, gắn liền với vận mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, là một nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của các cấp uỷ, các tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên, do đó, phải thực hiện đúng quan điểm của Đảng, bảo đảm kịp thời, khách quan, toàn diện, đề cao tinh thần trách nhiệm, vì sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên và sự trong sạch của nội bộ Đảng.

Thứ hai: Phải xuất phát từ nhiệm vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng; gắn công tác Bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ vững lập tr­ường chủ nghĩa Mác – Lênin, t­ư tưởng Hồ Chí Minh gắn với tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của Đảng.

Thứ ba: Trong mối quan hệ giữa yếu tố bên trong với bên ngoài thì yếu tố bên trong, nội bộ là cơ bản, quyết định. Cần đề phòng sai lầm về đ­­­­­ường lối, chủ trương, chính sách, coi việc phòng chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị và vi phạm nguyên tắc tổ chức Đảng là cực kỳ quan trọng. 

Thứ t­ư: Tích cực, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình là chính; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất về chính trị; coi trọng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm m­ưu, hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, chống đối.

Thứ năm: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và đội ngũ cán bộ tham m­ưu chiến l­ược, đặc biệt những ng­ười đứng đầu tổ chức đảng các cấp.

Thứ sáu: Bảo vệ chính trị nội bộ phải có sự phối kết hợp để phát huy sức mạnh của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong công tác quan trọng này; kết hợp hoạt động của tổ chức đảng với hoạt động tích cực của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Thứ bảy: Quy định của Bộ Chính trị về Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là căn cứ, là cơ sở để xem xét, kết luận về chính trị của cán bộ, đảng viên; phải thực hiện nghiêm túc, thống nhất; khắc phục tình trạng giản đơn, vận dụng tùy tiện hoặc máy móc, thành kiến, hẹp hòi.

Để thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng đã đề ra quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đó là: “Nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị..”. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết trong Đảng. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nhất là phát ngôn, tuyên truyền, tán phát tài liệu trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”.

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay như đã nêu trên, nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của công tác Bảo vệ chính trị nội bộ cần tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên;

Hai là, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ phải góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

Ba là, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; tất cả các trường hợp trước khi tiếp nhận, giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm… phải được thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Những trường hợp có vấn đề về chính trị, phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận;

Bốn là, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

Năm là, thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị;

Sáu là, tăng cường quản lý thông tin, tài liệu, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch;

Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ: Lấy Phòng Ngừa Là Chính

Ngày đăng: 11/02/2020 01:58

– So với trước đây, công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay có gì mới, thưa đồng chí?

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ngày 28/02/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Quy định số 126-QĐ/TW “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” thay thế Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Ban Tổ chức Trung ương cũng đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 về thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW.

Trong các văn bản nêu trên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có thêm nhiều nội dung mới theo hướng chặt chẽ hơn. Đặc biệt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ chuyển mạnh trọng tâm từ xem xét lịch sử sang nắm bắt và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay gắn với việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hà Nội sẽ phát huy vai trò giám sát của nhân dân để phòng ngừa vi phạm về chính trị nội bộ. Trong ảnh: Lãnh đạo quận Hoàng Mai đối thoại với người dân trên địa bàn quận.

Bảo vệ chính trị nội bộ cũng là một trong những nội dung được nêu rõ trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khi ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy đã kịp thời tích hợp đầy đủ các nội dung trên. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy có hướng dẫn, các cấp ủy đảng tiếp thu triển khai thực hiện nghiêm túc.

Qua theo dõi, chúng tôi thấy rằng, các cấp ủy đảng đã thực hiện nghiêm các bước bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình xem xét hồ sơ nhân sự; rà soát, thẩm tra, thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín cán bộ theo quy định và tiêu chuẩn chính trị. Kết quả thực hiện đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; xử lý được những bất cập về công nhận văn bằng có yếu tố nước ngoài; phòng ngừa hiện tượng gian dối trong kê khai lý lịch…

– Có nhiều trường hợp hồ sơ nhân sự từ cơ sở chuyển lên bị Ban Tổ chức Thành ủy trả lại không, thưa đồng chí?

– Số lượng hồ sơ bị trả lại không nhiều, nhưng vẫn có. Vì thực tế, một số đơn vị trong quá trình rà soát, thẩm tra, thẩm định hồ sơ cán bộ, đảng viên còn thiếu chặt chẽ, có biểu hiện sơ suất, chủ quan.

Mặc dù vậy, chúng tôi khẳng định, tại Hà Nội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là nhiệm vụ thẩm định hồ sơ nhân sự luôn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác để bảo đảm chất lượng nhân sự cấp ủy khóa mới.

– Thưa đồng chí, để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong năm 2020, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chúng ta cần chú trọng những vấn đề gì?

– Bảo vệ chính trị nội bộ trước hết là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật Nhà nước, bảo vệ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bảo vệ chính trị nội bộ không phải là “bới lông tìm vết” mà phải lấy phòng ngừa là chính. Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nhiệm vụ hàng đầu là cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Chúng tôi cho rằng, quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về hồ sơ nhân sự, nhất là thực hiện đầy đủ, chất lượng các bước rà soát, thẩm tra, thẩm định bảo đảm tất cả phải đúng quy trình, không làm tắt. Trong quá trình đó, các cấp ủy cần tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác quản lý cán bộ, đảng viên, bao gồm cả kỷ luật phát ngôn; công tác đánh giá cán bộ hằng tháng; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên.

– Trân trọng cảm ơn đồng chí./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trước Thềm Đại Hội Đảng Các Cấp Trong Quân Đội

Bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn quân. Trước thềm đại hội đảng các cấp trong Quân đội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ càng phải được tăng cường, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ bí mật, giữ vững an ninh, an toàn đại hội.

Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Quân đội ta qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, rà soát, sàng lọc, thẩm định, thẩm tra, xác minh, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó là những biểu hiện chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm, v.v. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng tình hình để gán ghép, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng và nhân sự cấp ủy các cấp; coi trọng công tác bảo vệ bí mật, đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội.

Thiếu tướng Dương Đức Thiện phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an ninh Quân đội năm 2018

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, tạo cơ sở để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên cũng như phục vụ đại hội đảng các cấp. Thực tế cho thấy, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị nghiên cứu chưa sâu, quán triệt chưa kỹ, nên thực hiện quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa nghiêm, tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch hoạt động phá hoại, ảnh hưởng xấu đến tình hình nội bộ đơn vị. Do đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Chỉ thị 118-CT/QUTW, ngày 20-02-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đồng thời, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Quân đội và đơn vị. Đây là giải pháp hết sức quan trọng. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp phải coi trọng công tác giáo dục chính trị, làm cho mọi người trong đơn vị thấu hiểu sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; nhận rõ tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay; âm mưu và những thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quan điểm, tư tưởng sai trái, nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, dân tộc và Quân đội; sự xâm nhập của hệ tư tưởng phản động, lối sống thực dụng, cùng các biểu hiện tiêu cực khác vào đơn vị. Từ đó, biết tự bảo vệ mình, kịp thời báo cáo tổ chức xem xét, giải quyết những vướng mắc nảy sinh theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

3. Thường xuyên nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là một biện pháp quan trọng, thường xuyên trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt sẽ giúp cấp ủy, người chỉ huy đánh giá đúng về chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên; có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với những hoạt động chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử xấu; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Nội dung nắm, quản lý phải toàn diện, tuy nhiên để chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới, các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào nắm tình hình triển khai, phổ biến, quán triệt các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và việc thực hiện các chủ trương, quy định đó; tình hình vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện những trường hợp có vấn đề cần xem xét về chính trị, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận rõ, giúp cho cấp ủy quyết định việc bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác: tổ chức, kiểm tra, cán bộ, tuyên huấn,… chủ động phòng ngừa các thế lực thù địch, phần tử xấu tác động, cài cắm, móc nối vào nội bộ; phát hiện và kiên quyết đấu tranh, vô hiệu hóa những luận điệu, tài liệu có nội dung bịa đặt, vu khống, nói xấu, nhằm chia rẽ, hạ uy tín tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Quân đội.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đây là khâu rất quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng ở các cấp, do vậy cần phải được tiến hành chặt chẽ, khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, không được gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị hoặc để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, phá hoại. Việc thẩm tra, xác minh, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị nhân sự giới thiệu làm quy trình bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Qua rà soát, nếu phát hiện cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị chưa được thẩm tra, kết luận hoặc đã thẩm tra nhưng chưa kết luận phải kịp thời báo cáo cấp ủy có thẩm quyền chỉ đạo việc thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng cấp trên những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Trường hợp cán bộ, đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tín nhiệm thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, điều động, bố trí công tác khác phù hợp và kiện toàn người thay thế trước đại hội. Đối với trường hợp phát hiện có dấu hiệu bị các thế lực thù địch, phần tử xấu cài cắm, móc nối, lôi kéo, mua chuộc, phải báo cáo trên để hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Tiến hành đồng bộ những nội dung trên, sẽ là nhân tố quyết định bảo vệ Đảng và Quân đội trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công đại hội đảng ở các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng DƯƠNG ĐỨC THIỆN, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội

Bảo Đảm An Ninh Mạng Trong Tình Hình Hiện Nay

Hiểu rõ vấn đề này để thấy, những quy định trong Luật ANM là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết về bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay. An ninh mạng là một bộ phận của an ninh quốc gia, gắn với công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Chiến lược về an ninh mạng đối với nước ta hiện nay là, nâng cao tiềm lực an ninh mạng, nhanh chóng khắc phục các sơ hở, tồn tại, yếu kém về nhận thức, tăng cường thế chủ động, hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giành thế chủ động trong quản lý vi phạm không gian mạng quốc gia, đạt được những lợi ích lâu dài cho đất nước như quản lý được dữ liệu mà đất nước tạo ra, bảo đảm an toàn cho các hệ thống trọng yếu, hình thành nền công nghiệp an ninh mạng chủ động, hạn chế sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đủ sức phòng thủ, phát hiện, cảnh báo các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, đáp trả các cuộc tấn công của các thế lực thù địch; đặt vấn đề an ninh mạng song hành với quá trình phát triển kinh tế – xã hội, không cản trở sự phát triển kinh tế nhưng cũng không được coi nhẹ vấn đề an ninh trong quá trình phát triển.

Những vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh mạng hiện nay chính là:

Xác lập và thực thi đầy đủ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam trên không gian mạng. Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền trên không gian mạng. Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng phải được xác lập, thực thi đầy đủ trên cơ sở pháp luật quốc gia và quốc tế. Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo đảm an ninh mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo vệ an ninh mạng quốc gia để góp phần phát triển đất nước phải đáp ứng, theo đuổi kịp thời sự phát triển của khoa học – công nghệ và của thời đại; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nòng cốt là lực lượng vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia tích cực của toàn dân.

Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ không gian mạng quốc gia. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh mạng quốc gia với nòng cốt là lực lượng vũ trang. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sử dụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hoá, đủ năng lực nhận biết, phân biệt đúng, sai, thật, giả, tích cực đấu tranh, phê phán các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, độc hại trên không gian mạng.

Cần tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư cho công tác bảo đảm an ninh mạng. Nhà nước ưu tiên bảo đảm kinh phí cho an ninh mạng quốc gia; huy động mọi nguồn lực của hệ thống chính trị, toàn xã hội và tranh thủ nguồn lực quốc tế cho bảo vệ an ninh mạng quốc gia. Phòng vệ chủ động, sẵn sàng đáp trả kịp thời các mối đe dọa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng. Xây dựng lực lượng an ninh mạng quốc gia chính quy, tinh nhuệ, hiện đạo, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh mạng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế và chính sách về an ninh mạng, phòng chống chiến tranh mạng phù hợp với xu thế phát triển, tạo môi trường không gian mạng lành mạnh, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong bảo vệ an ninh mạng và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quản lý chặt chẽ các dịch vụ trên không gian mạng quốc gia cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên lãnh thổ Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền và tuân thủ pháp luật Việt Nam; đặt cơ quan đại diện và máy chủ dữ liệu người dùng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam ở trong nước theo yêu cầu của nhà nước Việt Nam.

Cập nhật thông tin chi tiết về Vai Trò Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trong Tình Hình Hiện Nay trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!